Om entreprenörskap i globalt perspektiv. Göteborgsregionen lyfts nu fram i en ny bok om entreprenörskap i ett globalt perspektiv. Som enda svensk medverkar Anna-Lena Johansson, chef för kärnområdet Företagsutveckling för Business Region Göteborg. Hon har skrivit ett av bokens fjorton kapitel och det handlar om entreprenörskap i skolan.

Boken som släpps den 7 oktober heter The world economic forum guide to Planet entrepreneur – Business success around the world. Huvudredaktör är Steven D Strauss, krönikör i USA Today, han brukar kallas USA:s ledande expert på småföretagande.

Anna-Lena Johansson har skrivit kapitlet som heter Paradigm shifts in education, där hon bland annat lyfter fram Lerums kommun som en förebild, där samtliga lärare och rektorer genomgått utbildning i entreprenöriellt lärande.

Anna-Lena, hur ser du på din medverkan i boken?
– Jag blev självklart glad över förfrågan och chansen att berätta för världen vad vi åstadkommer här i Göteborgsregionen. Jag tycker det är fantastiskt att Sverige och Göteborgsregionen är med och att ses som en förebild internationellt. Vi har kommit långt när det gäller entreprenörskap i skolan. Entreprenörskap är ju faktiskt en del i läroplanen.

Varför brinner du så för just entreprenörskap i skolan?
– Att frågan om global konkurrenskraft är stor, det vet vi. EU har genom Lissabonfördraget enats kring åtta områden som är strategiskt viktiga för att stärka den europeiska konkurrenskraften. Ett av dessa åtta är initiativförmåga och företagaranda och här ser jag att skolan har en enormt viktig roll.

176.jpg
– Det är stora utmaningar vi står inför – detta att förena det traditionella lärandet och kunskapsinhämtandet med ett nytt sätt att ta vara på entreprenöriella egenskaper. Jag känner väldigt starkt för att ta vara på varje individs förmåga. Om vi kan skapa en miljö där vi tar vara på den nyfikenhet som barn har och stöttar egenskaper som drivkraft så tror jag att vi skulle få se resultat både på det rent mänskliga planet och på samhällsnivå.

– Jag är övertygad om att det är viktigt att börja tidigt och att skolan har en viktig roll här. Man pratar om att världsekonomin behöver entreprenörer – men de måste ju komma någonstans ifrån, tänker jag. Och var ska vi uppmuntra framtidens entreprenörer om inte i skolan?

Vad betyder entreprenörskap för dig?
– Jag tror rätt många kopplar ihop entreprenörskap med pengar och det kan ge en snäv bild. För mig handlar entreprenörskap om egenskaper som nyfikenhet och drivkraft. Det handlar om något som är större än företagande. Jag ser det som ett förhållningssätt där man ser möjligheter, gör verklighet av en idé och lyckas skapa ett mervärde.

I vilken miljö ges entreprenörskap förutsättningar att spira?
– Ett tillåtande klimat tror jag är väldigt viktigt. Att det inte är för homogent, utan att korskopplingar får ske där olika personligheter och kompetenser möts. Därför tror jag det är viktigt med mötesplatser.

Vad har Business Region Göteborg för koppling till entreprenörskap i skolan?
– BRG ska skapa förutsättningar för näringslivsutveckling, bland annat genom att stötta företagande och innovationer. Skolan är formellt sett inte vårt ansvar. Men vi engagerar oss i satsningar som Framtidsfrön och Ungt Företagande.

– Genom Företagsamma Västra Hisingen genomfördes i år Sommarlovsentreprenörerna och Unga berättare som är ett bra exempel på hur ungdomar fått möjlighet att ta vara på sina idéer och hur stor kraft som finns i varenda en av dessa individer. Jag leder just nu också en förstudie kring det entreprenöriella Göteborg i samband med stadens satsningar inför jubileumsåret 2021, och där ser jag skolan som en viktig aktör.