Nedgången i Europa börjar märkas. Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport visar på en svagare konjunktur än normalt, framförallt är det tufft inom industrin. Men trots en större nedgång än väntat ger en relativt stark arbetsmarknad Göteborgsregionen bättre utgångsläge än övriga landet.

Den pågående europeiska lågkonjunkturen börjar nu märkas i Göteborgsregionen. Företagen rapporterar om lägre efterfrågan och ser inte någon märkbar förbättring den närmsta tiden.

– Det är inte en lika dramatisk nedgång som vi såg 2008-2009. Men helt klart en avmattning med något svagare siffror än normalkonjunktur, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi på Business Region Göteborg.

Det finns också stora variationer mellan branscherna. Tillverkningsindustrin har det tuffast, med vikande orderingång både inom och utom landet. För kemi- maskin- och framförallt transportmedelsindustrin råder lågkonjunktur.

Byggbranschen stabil
Utanför tillverkningsindustrin är det främst sällanköpshandeln som är pessimistiska. Däremot klarar sig byggindustrin förhållandevis bra och allt tyder på att bostadsbyggandet under året når upp till förra årets nivå. En viss nedgång förutspås under första halvan av 2013.

Inom tjänstesektorn har datakonsultbranschen bäst lönsamhet och där finns också stor framtidsoptimism vad gäller omsättning och antal anställda.

14.000 fler sysselsatta
Trots försämrat konjunkturläge har Göteborgsregionen bättre utgångsläge än övriga landet. Under tredje kvartalet 2012 ökade antalet sysselsatta i hela landet med 30.000 – och nästan hälften av ökningen har skett i Göteborgsregionen.

– Arbetsmarknaden, bostadsbyggandet och fastighetspriserna – alla tre uppvisar positiva siffror. Sammantaget pekar det på att Göteborgsregionen är starkt rustad och att den privata konsumtionen delvis kan motverka nedgången, säger Henrik Einarsson.

Volvo varslar – och satsar
Under året har 450 personer i månaden varslats i Göteborgsregionen och historiskt sett en normal nivå. De senaste varslen finns dock inte med i statistiken. I slutet av november varslade Ericsson 200 personer och Volvo har aviserat att 300 får gå.

– Samtidigt satsar Volvo PV i regionen. 35 miljarder kommer läggas på produktutveckling under tre år – det är som hela västsvenska paketet. Det visar att företaget tror på Göteborgsregionen, säger Henrik Einarsson.

Svårt göra prognos
Det stora orosmolnet är att den europeiska lågkonjunkturen ska fördjupas ytterligare.

– Då drabbas exportföretagen i regionen. I det här läget är det svårt att lägga någon prognos, men det är rimligt att anta att arbetslösheten kommer att öka successivt under våren, säger Henrik Einarsson.