Snabb respons och konsekventa besked. För att förbättra såväl det faktiska som det upplevda företagsklimatet i Göteborg utbildar Göteborgs Stad nya och gamla medarbetare i det goda bemötandet. Det är ett steg i arbetet med att öka trovärdigheten och tilliten mellan företagare och staden.

– Målet är att även om du måste lämna ett tungt besked, som till exempel avslag på en bygglovsansökan, så ska den du pratar med känna att den fick ett effektivt, respektfullt och konsekvent bemötande, säger Sara Bokor Karlsson, servicevägledare på konsument- och medborgarservice, och projektledare för Göteborgs Stads fördjupade utbildningskoncept kring bemötande gentemot boende, besökare och företagare.

För ett par veckor sedan deltog hon tillsammans med cirka 150 andra på inspirationsdagen Förenkla 5.0. Där ges nyanställda inom Göteborgs Stad en inblick i näringslivets villkor och får diskutera vilken roll staden medarbetare har i att skapa ett bättre företagsklimat.

Inspirationsdagen är en del av ett omfattande arbete med att förenkla företagares kontakter med staden.

– Det var väldigt intressant att höra så många olika perspektiv på bemötande, både från scenen och under diskussionerna. I grunden handlar det om att titta på vad människor som är i kontakt med oss upplever och hur kan vi göra den upplevelsen mer positiv. Hur tillgängliga är vi och vilken information lämnar vi ut? Ett möte handlar både om de stora penseldragen och den konkreta situationen.

Företagare vill ha bättre samarbete
Enligt Svenskt Näringslivs rankning ligger Göteborgs företagsklimat på plats 216 av Sveriges 290 kommuner. Det är lågt, men ändå sex placeringar bättre än i fjol. Det förbättringar företagarna främst efterfrågar är snabbare handläggning, ökad förståelse och bättre dialog. Hur det ska bli verklighet är frågor som Göteborgs Stad arbetar aktivt med, inom ramarna för det samarbete för att förbättra företagsklimatet som drivs sedan 2012.

Som en del av det arbetet genomförs årliga inspirationsdagar, där fokus är vad var och en kan göra utifrån just sina arbetsuppgifter, för att göra det enklare att driva företag i Göteborg.

– När vi tittar närmare på de företagare som har haft kontakt med staden i olika tillstånds- och tillsynsärenden får vi väldigt fina betyg när det gäller bemötandet och kompetensen hos stadens medarbetare. Däremot upplever man att det ibland tar onödigt lång tid att handlägga ärenden. Så effektivitet och kortare tidsramar är ett av områdena vi behöver prioritera, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg, som ansvarar för inspirationsdagen och processleder stadens samarbete för företagsklimatet.

Attityd, attityd, attityd
Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant var en av de personer som frågades ut på scen under Förenkla 5.0. Han arbetar ständigt med att förbättra företagares upplevelse av kontakter med staden, liksom boende och besökares.

– Jag tycker det är jätteviktigt att vi utvecklar vårt bemötande och förbättrar stadens förhållningssätt till näringslivet. Där är det tre saker vi behöver jobba vidare med som brukar lyftas från näringslivet och det är: attityd, attityd och attityd. Det handlar om att arbeta med våra beteenden utifrån våra förhållningssätt, att vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, att vi arbetar tillsammans, att vi bryr oss och att vi tänker nytt.

För att den som vänder sig till Göteborgs Stad ska uppleva utbytet som positivt understryker han att det är viktigt att låta stadens medarbetare fortsätta prata om bemötande och vad det innebär i praktiken.

– I grunden handlar det om att veta sitt uppdrag och vem jag är till för. Ingen av oss skulle ha ett jobb utan boende, besökare och företagare, det är vi tillsammans som är Göteborg.