Pilotprojekt. Byggbranschen behöver bli mer jämställd och i ett pilotprojekt formuleras nya upphandlingskrav på entreprenörer och beställare i byggbranschen. ”Vi använder vår finansiella styrka för att driva fram ett jämställdhetsarbete inom branschen”, säger Lina Cavallin, avdelningschef på Göteborgs Stads lokalförvaltning.

I ett samarbete med Chalmers och ByggDialog har lokalförvaltningen tagit fram en guide med verktyg för att kunna bedriva ett effektivt jämställdhetsarbete inom byggbranschen. Nu följs den upp med avtalsstyrda krav. I ett pilotprojekt prövas nya upphandlingskrav som ska få byggbranschen att följa diskrimineringslagen.

− Diskrimineringslagen har funnits sedan 2008 och nu kommer vi kunna kontrollera att den efterföljs på ett bättre sätt och förbereda byggbranschen för ökade krav inom jämställdhetsområdet. säger Lina Cavallin.

Hon menar att kravställning i en kontraktstyrd affärsuppgörelse är en effektiv strategi för att åstadkomma förändring.

− Lokalförvaltningen beställer tjänster och varor av byggbranschen för två till tre miljarder per år. Det ger oss en finansiell styrka att påverka branschen i den riktning politiken och lagen ger oss.

Gradvis ökade krav

Upphandlingskraven omfattar initialt att leverantörerna skall visa hur de aktivt arbetar med de lagstadgade kraven för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla.

Det kan omfatta allt från att ange vem på företaget som är ansvarig för jämställdhetsarbetet, till hur företagets riktlinjer för att förhindra trakasserier ser ut.

Kraven är än så länge inte högt ställda. Tanken är att succesivt höja dem för att så småningom göra dem till en permanent del i all upphandling. I den framtagna guiden Färdplan för en jämställd byggprocess får entreprenörerna vägledning inför kraven i upphandlingen.

Inom Göteborgs Stad är jämställdhet ett prioriterat arbetsområde och en viktig del i målsättningen att skapa en jämlik stad till 2030. Lina Cavallin menar att det handlar om att motivera byggbranschen till att avsätta tid och resurser på jämställdhetsarbete.

− Det finns många vinster med jämställdhet, bland annat vet vi att det bidrar till ökad lönsamhet, större innovationsförmåga, högre kvalitet på företagets produkter eller tjänster, mindre sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö. Det är också lösningen på den brist på arbetskraft som finns inom byggbranschen, säger hon.