Lättare söka alkoholtillstånd. Ökade besöks- och telefontider, nya blanketter och webbsidor och en sms-tjänst för att följa sitt ärende. Det är bara några av de förbättringar som staden de senaste åren gjort för att underlätta för Göteborgs krögare som söker serveringstillstånd. Och krögarna ger nu tillståndsenhetens arbete höjt betyg – Nöjd kund-index har ökat från 62 till 76 i den senaste mätningen.

– Det är en rejäl höjning, och vi uppfattar det som att krögarna tycker att vi satsat på rätt saker, säger Annelie Silvander, tillståndschef.

Tätare mätningar
Tillståndsenheten har under flera år mätt kundernas upplevelse genom NKI, Nöjd kund-index. Vid senaste mätningen 2012 gav krögarna tillståndsenheten betyget 62. Idag är motsvarande betyg 76 på skalan där 0 är lägst och 100 högst.

Satsningen är en del i Göteborgs Stads arbete med att göra det enkelt att driva företag i Göteborg. I januari började tillståndsenheten som första verksamhet i staden mäta kundernas upplevelse varje kvartal. Tidigare har mätningen gjorts vartannat år, och förändringen har underlättat för enheten att snabbare kunna reagera på krögarnas önskemål.

Handläggningstiden en knäckfråga
Krögare som haft kontakt med tillståndsenheten under året har fått svara på en rad frågor om bland annat hur de tycker att de blivit bemötta av enheten, om de fått tillräcklig information och hur de uppfattar myndighetens kompetens.
7630.jpg

En knäckfråga har varit den om tiden det tar att få ett nytt serveringstillstånd. En utredning tar tid, medan det oftast är viktigt för krögarna att få besked så snart som möjligt. Genom en metod där enheten har kartlagt processen har man lyckats förkorta handläggningstiderna, i vissa fall så mycket som 80 procent.

– Vi har arbetat hårt med att kunna korta vår utredningsprocess så mycket som möjligt. Nästa steg handlar om att bli bättre på att visa för krögarna vad de behöver göra för att vi ska kunna ge dem ett beslut, säger Annelie Silvander.

Fler förbättringar väntar
– Många gånger missar de att skicka in papper som vi behöver för utredningen, och då tar det onödigt lång tid, fortsätter hon.

Ett första steg att förbättra det har redan tagits i lanseringen av nya sms. Krögaren får nu ett sms i kritiska skeden i handläggningen, till exempel när krögaren behöver komplettera med dokument för att processen inte ska stanna upp.

Ännu fler förbättringar väntar. Snart kommer digitala signaturer göra att beslutsfattarna kan underteckna dokument oavsett var de befinner sig. Det kommer ytterligare snabba upp tiden från ansökan till beslut.