Drömgräns passerad. En halv miljon människor är nu sysselsatta i Göteborgsregionen. Det är fler än någonsin tidigare, visar den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg. ”Drömgränsen” har passerats tack vare att antalet sysselsatta har ökat med cirka två procent mellan kvartal tre och fyra.

– Göteborgsregionen har fortsatt växa under hösten och har nu fler än någonsin förr i arbete, säger Henrik Einarsson, chef för analys och omvärldsbevakning hos Business Region Göteborg, BRG.

Stark inhemsk efterfrågan
Med Göteborgsregionen avses här de 13 kommuner som ingår i BRG och som sammanlagt har cirka 960 000 invånare.

Viktigaste förklaringarna till ökningen av sysselsättningen är en stark inhemsk efterfrågan och en fortsatt växande marknad för företagstjänster, alltså företag som säljer tjänster till andra företag.

– Sällanköpshandeln och vård och omsorg bidrar också med nya jobb, men framför allt är det företagstjänsterna som står för den stora volymen, säger Henrik Einarsson.

– Hela 40 procent av de lediga jobben finns i den breda sektorn företagstjänster.

Pilarna pekar uppåt
Sysselsättningen i Göteborgsregionen har nu ökat sedan 2010. Jämfört med första kvartalet 2010 är drygt 60.000 fler sysselsatta idag.

Rapporten konstaterar att Sverige – och i ännu högre utsträckning Göteborg – går på tvärs mot indikatorer som tydde på en nedgång i ekonomin, bland annat till följd av en svag utveckling i omvärlden.

”De stora exportmarknaderna hackar, råvarupriserna rasar och räntan är noll. Ändå pekar pilarna uppåt i Göteborgsregionen”, skriver BRG.

– Ja, Sverige går bra, men Göteborg går absolut ännu bättre än landet som helhet, om man ser till konjunktur, arbetslöshet och sysselsättning, säger Henrik Einarsson.

Stockholm och Göteborg är tillväxtmotorerna
– Vi har två starka tillväxtmotorer just nu: Stockholm och Göteborg, det är de två områdena som driver tillväxten i landet.

Av den nya konjunkturrapporten framgår också att arbetslösheten bland unga fortsätter att minska, som den gjort under ett års tid. Flera andra jämförelsetal utvecklas också positivt.

Det starkaste konjunkturläget i regionen finns inom sällanköpshandeln. Konjunkturindex ökade kraftigt i våras och fortsätter att stärkas, från 21 i våras till 34 nu i höst. Det innebär att branschen börjar närma sig högkonjunktur, gränsen går vid 40. Försäljningsvolymen och antalet anställda har ökat under hela 2014. Efter den kraftiga uppgången räknar nu företagen med ett oförändrat läge kommande halvår.