”Göteborg är hela Sveriges godsnav.” Antalet containrar som kom på godståg till Göteborgs Hamm är det största i hamnens 400-åriga historia. Samtidigt ökar den totala volymen och allt mer gods från hela Sverige koncentreras till Göteborgs Hamn. Det visar hamnens siffror för 2019.

Totalt transporterades förra året 456 000 tjugofotscontainrar, så kallad TEU, till Göteborgs Hamn på järnväg – det är den största volymen någonsin. Det visar Göteborgs Hamns nya sammanställning av godsvolymer för 2019.

– Växande järnvägsvolymer är positivt på många olika plan. Det understryker att Göteborg är hela Sveriges godsnav från norr till söder på ett tydligt sätt, och det är ett kvitto på att våra investeringar i hamnens järnvägsinfrastruktur och omlastningsmöjligheter är helt rätt väg att gå, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Ett steg mot nytt miljömål
Järnvägsburet containergods ökar även sett till andel. Över hälften av containergodset på fartyg tar tåget in eller ut ur hamnen på landsidan. Det är nivåer som ingen annan internationell storhamn når upp till.

– Vi är stolta över järnvägsutvecklingen som också är miljöriktig. Vi har antagit ett nytt miljömål där vi ålagt oss att minska hela hamnens koldioxidutsläpp med 70 procent i hela Göteborgsområdet till 2030. Fortsatt överflyttning från lastbil till järnväg är en viktig nyckel för att nå dit, säger Elvir Dzanic.

För andra året i rad ökade även den totala containervolymen i hamnen med tre procent.

Rekordmånga kryssningsresenärer
Sammanställningen över 2019 visar på att hanteringen av nya bilar minskade med fem procent. Nedgången utgörs till största delen av uteblivna importbilar.

2019 var ett bra kryssningsår för Göteborgs Hamn. 110 000 kryssningspassagerare fördelade på 60 kryssningsfartyg besökte Göteborg. Det är det största antalet passagerare någonsin i hamnen.

Även i år kan det bli ett bra kryssningsår då 83 anlöp redan är bokade för säsongen 2020.