Nytt koncernbolag i toppen. Göteborgs Stads samtliga bolag kommer att delas in i sju kluster – energi, bostäder, lokaler, näringsliv, hamn, kollektivtrafik samt turism och evenemang. Varje bolagskluster får ett moderbolag och alltihop styrs av ett övergripande koncernbolag. Det är huvuddragen i ett förslag på ny koncernstruktur.

Hösten 2011 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att göra en total översyn av Göteborgs Stads samtliga bolag utifrån fyra aspekter. Koncernstruktur och politisk styrning, finanserna, juridiken och bolagens grunduppdrag.

Målet är att staden ska få en mer lättöverskådlig bolagssektor, något som i sin tur gör att förutsättningarna för styrning och uppföljning förbättras.

Ny struktur
Efter drygt ett års arbete presenterar nu stadsledningskontoret grunden för en bolagsreform – ett förslag som stuvar om i stadens bolagsstruktur.

– I dagsläget upplever stadens styrande att de inte hinner ägna sig åt bolagen i tillräckligt stor utsträckning. Samtidigt saknar bolagsstyrelserna en aktiv ägare. En ny struktur med ett koncernbolag och ett antal moderbolag skapar ett mer rimligt antal kontaktytor för politikerna, säger Carl Bartler, biträdande projektledare.

Det finns idag ett stort antal bolag inom Göteborgs Stad. I förslaget utgår man från de 30 helägda bolagen som tillsammans med alla dotterbolag fördelas på det område som bolaget verkar inom. Resultatet blir sju bolagskluster med var sitt moderbolag samt två grupperingar – en grupp med ”interna” bolag och en med regionala bolag.

– Moderbolaget får ett samordningsansvar i förhållande till övriga bolag i respektive kluster. Och moderbolagen är i sin tur underordnade koncernbolaget som lyder direkt under kommunfullmäktige. Det gör att ordningen för hur bolagen styrs blir mer tydlig, säger Carl Bartler.

Moderbolagen
De stora jättarna Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn och Förvaltnings AB Framtiden var de mest självklara. De föreslås bli moderbolag för var sitt kluster – energi, hamn och bostäder. Även Göteborgs Spårvägar får eget område – kollektivtrafik – med stark koppling till regionala Västtrafik AB.

Allt som har med lokaler att göra föreslås ingå i ett kluster där Higab blir moderbolag. Här ingår Älvstranden Utveckling AB, Scandinaviumbolaget, Göteborgslokaler AB och Göteborgs Parkerings AB.

Business region Göteborg, BRG, får en ny roll som moderbolag i ett kluster med samordningsansvar för flera bolag knutna till näringslivet: Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB, Göteborgs Tekniska College AB, Cityflygplatsen i Göteborg AB och Utveckling Nordost AB.

– BRG får en ny roll, men det handlar inte om några nya kontakter. De har redan idag ett nära samarbete med folk som jobbar inom dessa bolag, säger Carl Bartler.

Evenemang
Närhetsprincipen har också fått styra när de bolag som jobbar med turism och evenemang samlas ihop i ett kluster – Göteborg & Co:s två bolag, Got Event AB och Liseberg AB. I eventfamljen hamnar också Göteborgs Stadsteater AB – både scenkonst och evenemang drar publik.

Några bolag arbetar i första hand med internt fokus mot stadens övriga bolag och läggs därför direkt under koncernbolaget. De är Försäkrings AB Göta Lejon, Göteborgs Gatubolag AB, Göteborgs Stads Upphandlingsbolag AB, Kommunleasning i Göteborg AB samt ”Brysselbolaget” som representerar Göteborgs Stad på EU-nivå.

– Renova, Gryaab och Grefab har en annan ägarstruktur, med flera kommuner i Göteborgsregionen som delägare. Därför ligger de med en koppling direkt mot koncernbolaget, och styrningen kommer att ske tillsammans med övriga ägare, säger Carl Bartler.

Finansiell samordning
Möjlighet till finansiell samordning är ett tungt argument för en mer sammanhållen koncernstruktur. När alla bolag ligger i samma koncern kan vinsterna fördelas på ett sätt som gynnar hela staden. Men i början väntas förändringen snarare kosta än spara pengar.

– Ett nytt koncernbolag ska bildas och en verkställande direktör rekryteras. Bedömningen är att ytterligare medarbetare krävs i syfte att skapa ett professionellt stöd åt styrelsen i koncernbolaget. På sikt talar vi kanske om uppemot tio anställda, Det är först när bolagen börjar samordna sina verksamheter som det kan bli tal om att utveckla kvalitet och ekonomisk effektivitet, säger Carl Bartler.

En ny koncernstruktur är alltså bara ett första steg. Senare i vår kommer stadsledningskontoret att lägga fler förslag hur bolagsöversynen kan gå vidare. En mer detaljerad granskning av enskilda bolag ska ge svar på hur väl deras verksamheter stämmer med uppdraget – och hur väl uppdraget stämmer med vad en kommun ska syssla med.

Beroende på resultatet kan det bli aktuellt att avyttra, göra sammanslagningar eller omvandla bolag till förvaltningar. Enligt Carl Bartler finns det också utrymme att värdera om vissa bolagsstyrelser skall bestå av politiker eller tjänstemän.

Många bolag
Inför arbetet med att utforma en ny koncernstruktur har projektgruppen sneglat på andra kommuner i landet. Både Stockholm, Linköping och Helsingborg har en struktur som påminner om det nya förslaget. Skillnaden är att de andra kommunerna har betydligt färre bolag. Allt talar för att Göteborgs Stad även i fortsättningen kommer att utmärka sig med många kommunala bolag, även om antalet skulle komma att minska i förhållande till dagsläget.

Under våren tar kommunstyrelsen ställning till förslaget om en ny koncernstruktur, och beslut om förändringar i enskilda bolag fattas sannolikt i höst. Hela 2014 väntas gå åt till praktiska och juridiska förberedelser och först efter årsskiftet 2014/2015 kan nya bolagsstyrelser vara på plats.