"Lyssnar in om vi gör rätt saker". Ett digitalt stormöte med näringslivet under fredagen blev startskottet i arbetet med att ta fram en ny handlingsplan 2022 - 2023 för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Den viktigaste punkten var gruppdiskussionerna där utmaningar och frågeställningar diskuterades.

Det finns sedan 2018 ett näringslivsstrategiskt program i Göteborgs Stad. Programmet talar om vad staden ska göra för att skapa förutsättningar för företagande. 24 förvaltningar och kommunala bolag är med i arbetet med att genomföra programmet.

– En gång per år har vi avstämning med näringslivet för att lyssna in om vi gör rätt saker, vad de vill göra för medskick och vad de tycker är viktigt, säger Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program på Business Region Göteborg.

180 personer medverkade

 Stormötet med cirka 180 personer hölls digitalt på grund av covid-19-pandemin. Den viktigaste programpunkten var gruppdiskussionerna i 24 grupper. Varje grupp bestod av en förvaltningsdirektör eller vd, tre företagare, en student, någon från medverkande organisationer och en rapportör.

– Under 40 minuter diskuterade grupperna utmaningar och frågor som man ska ta med sig vidare in i programmet.

Sex arbetsgrupper

 De inspel som kom fram på stormötet tas omhand av de sex arbetsgrupper som ansvarar för områdena: kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering, företagsklimat samt innovationskraft.

Förslagen från stormötet lägger grunden för nästa tvååriga handlingsplan och fastställs vid kommande årsskifte av de 24 nämnder och styrelser som har delansvar i programmet.

Dragningar och politiker

 I utvärderingen efter förra årets stormöte önskade företagarna att förvaltningsdirektörer och vd:ar skulle berätta om vad de gjort under året som varit till nytta för näringslivet. Det inledde stormötet. Företagarna ville också att politiken skulle vara med och lyssna och därför var kommunstyrelsens arbetsutskott med.

Under mötet ställdes också så kallade menti-frågor. En av dem löd: Upplever du att det är tydligt hur staden arbetar för att skapa bättre förutsättningar för företagande? Det fanns fyra svarsalternativ. 70 till 75 procent av deltagarna tyckte att det var tydligt eller i hög grad tydligt vad staden gör. Ungefär 70 procent tyckte att det var tydligt eller i hög grad tydligt att politikerna arbetar för att nå målet i programmet. Det övergripande målet är 120 000 nya jobb till 2035.

En del av EU industry week

Stormötet var en del av EU industry week tillsammans med ungefär 15 andra evenemang i Europa som anses vara de viktigaste för att skapa förutsättningar för näringslivets utveckling.

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program vann European entrepreneurial region award 2020, en utmärkelse för bästa strategiska arbete i Europa. Tanken var att en delegation från EU skulle kommit till mötet, men delegationen var i stället med på länk.