Utgår från egna affärsidéer. Fler romer i Göteborg ska bli delaktiga genom att driva egen firma. Det är ett av målen för utbildningsprojektet Newo Drom som drar igång i dagarna. Namnet betyder Ny väg och går ut på att hitta just en ny väg in i det svenska samhället för arbetslösa romer.

Utbildningen som är tolv veckor lång, ges i Sensus lokaler på Södra Hamngatan.

– Vår målsättning är att starta tre grupper med tio-tolv personer i varje, med någon veckas mellanrum, berättar Susanne Lotzke, projektledare på Sensus.

Utbildningen ger kunskaper om olika företagsformer, marknader, skatter, ekonomi, budget, anställningar, arbetsrätte och mycket annat som en företagare måste kunna. Men hela tiden arbetar man med deltagarnas egna affärsidéer som utgångspunkt.

Pengar från Europeiska socialfonden
– Upplägget är att man jobbar halva dagen med lärarledda lektioner om hur det är att starta eget. Och halva dagen applicerar man det man lärt sig på sin egen affärsidé, säger Susanne Lotzke.

– Hela tiden har vi med fyra kulturtolkar med romsk bakgrund och erfarenhet av företagande. De stöttar och motiverar och är bollplank.

Newo Drom har en budget på sammanlagt 3,3 miljoner kronor, som kommer från Göteborgs Stad och Europeiska Socialfonden (ESF).

Stadsdelen Östra Göteborg är projektägare och här deltar också Företagarna i Göteborg. Representanter för en rad myndigheter, till exempel Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, kommer att utbilda de blivande företagarna.

Nya vägar till jobb
– Efter de tolv veckornas utbildning finns det utrymme att stanna kvar och fördjupa sig. Och man måste ju inte bli egenföretagare, det viktiga är att hitta nya vägar ut i arbetslivet, kanske via utbildning eller en anställning, säger Susanne Lotzke.

– Framför allt handlar det om att få mer kunskap som kan omsättas i vardagslivet, att vi utgår från individen och tar vara på deltagarnas egna erfarenheter och tankar.

Romer möter ofta förtryck och förföljelse. I Sverige har romerna levt i 500 år och tillhör en av landets fem officiella minoriteter. Men det är ingen garanti för en sjysst behandling. Många romer känner av diskriminering, känner att de står utanför och vill bli mer delaktiga i samhällets gemenskap.

Attityder och tilltro
– Majoritetssamhällets attityder är förstås viktiga här. Varför ser det ut som det gör? Ett mål är att den ömsesidiga tilltron ökar genom ökad kunskap, säger Susanne Lotzke och betonar hur viktigt det är att många samverkanspartners är med.

– Det handlar om att försöka bygga relationer, i ett gemensamt samhälle.

Ingen vet med säkerhet hur många romer som lever i Göteborgsområdet, men uppskattningar talar om 5.000–10.000 personer.

Läs mer om hur utbildningen kom till: Möten på gående fot gav idéer för romskt företagande