Göteborgs Stads största drogvaneundersökning hittills går i nästa vecka ut till samtliga elever i årskurs nio och i årskurs två i gymnasiet. Sammanlagt 11.400 Göteborgsungdomar får svara på 97 frågor om sin situation hemma, i skolan och i vilken utsträckning de använder droger. I slutet av oktober kommer cirka 11. 400 unga göteborgare få svara på 97 frågor om sin situation i skolan, i hemmet och i vilken utsträckning de använder droger. Undersökningen riktar sig till samtliga elever i årskurs 9 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasieskolan, även friskolorna omfattas.

Undersökningen genomförs av Göteborgs Stad och kommer att innehålla frågor som gör det möjligt att undersöka sambanden mellan olika riskbeteenden och ett antal risk- och skyddsfaktorer. Ska kunna rikta insatserResultaten skall kunna användas för att belysa och förbättra elevernas situation på olika områden.- Med enkäternas hjälp får skolorna bättre möjligheter att rikta sina insatser där de mest behövs, säger Maj Bjurving, projektledare för det drogförebyggande arbetet i Göteborg.Det är första gången som Göteborgs Stad gör en så omfattande undersökning av elevers drogvanor. Under 90-talet genomfördes två större drogvaneundersökningar i Göteborg. På grund av vissa brister i förberedelse- och förankringsarbetet blev dock bortfallet stort i den senare.Slutrapport nästa höstDen här gången har skolorna informerats i god tid och drogsamordnarna på Hisingen, i Centrum, Nordost och Väster har bjudit in skolpersonal till träffar där man gått igenom enkäten och hur den är tänkt att användas.- Det är viktigt att så många elever som möjligt ges tillfälle att svara på enkäten så vi får ett tillförlitligt resultat den här gången, säger Maj Bjurving.Enkätundersökningen genomförs vecka 43-44. Under våren väntas de första resultaten och en slutrapport kommer hösten 2005.Ulla-Carin MobergKunskapskällar’nFotnot:Enkäten och löpande information om drogvaneunder- sökningen finns på Kunskapskällar’ns hemsida (se länk nedan). Frågor besvaras av Peter Molin, drogsamordnare i Nordost (tel. 0706-67 14 47)