I slutet av oktober kommer cirka 11. 400 unga göteborgare få svara på 97 frågor om sin situation i skolan, i hemmet och i vilken utsträckning de använder droger. Undersökningen riktar sig till samtliga elever i årskurs 9 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasieskolan, även friskolorna omfattas.

Undersökningen genomförs av Göteborgs Stad och kommer att innehålla frågor som gör det möjligt att undersöka sambanden mellan olika riskbeteenden och ett antal risk- och skyddsfaktorer.

Ska kunna rikta insatser

Resultaten skall kunna användas för att belysa och förbättra elevernas situation på olika områden.

– Med enkäternas hjälp får skolorna bättre möjligheter att rikta sina insatser där de mest behövs, säger Maj Bjurving, projektledare för det drogförebyggande arbetet i Göteborg.
Det är första gången som Göteborgs Stad gör en så omfattande undersökning av elevers drogvanor.

Under 90-talet genomfördes två större drogvaneundersökningar i Göteborg. På grund av vissa brister i förberedelse- och förankringsarbetet blev dock bortfallet stort i den senare.

Slutrapport nästa höst

Den här gången har skolorna informerats i god tid och drogsamordnarna på Hisingen, i Centrum, Nordost och Väster har bjudit in skolpersonal till träffar där man gått igenom enkäten och hur den är tänkt att användas.

– Det är viktigt att så många elever som möjligt ges tillfälle att svara på enkäten så vi får ett tillförlitligt resultat den här gången, säger Maj Bjurving.

Enkätundersökningen genomförs vecka 43-44. Under våren väntas de första resultaten och en slutrapport kommer hösten 2005.

Fotnot:
Enkäten och löpande information om drogvaneunder- sökningen finns på Kunskapskällar’ns hemsida (se länk nedan).
Frågor besvaras av Peter Molin, drogsamordnare i Nordost (tel. 0706-67 14 47)