Årlig befolkningsökning med 6 300 personer. Göteborgs befolkning ökade med 4 493 personer år 2021 – störst folkökning i landet. Till år 2040 kommer vi att vara 120 000 fler invånare i staden enligt den senaste befolkningsprognosen från stadsledningskontorets statistikavdelning. Men invandringen, inrikes flyttningar och antal födda barn är tre faktorer som gör prognosen oviss.

Varje år sammanställer stadsledningskontorets grupp för statistik och analys en befolkningsprognos som visar hur Göteborgs befolkning förväntas utvecklas fram till år 2040. Nu är årets prognos klar och den talar om en årlig befolkningsökning med 6 300 personer i snitt fram till 2040.

– Den siffran har sakta gått ner de senaste åren. 2019 låg den förväntade siffran på 7 400 personer. Ändringen beror på att födelsetalen har legat under förväntan, invandringen har varit lägre och utflyttningen från Göteborg till andra kommuner högre, säger Lutz Ewert, analytiker.

Svårt veta hur kriget påverkar

När prognosen beräknades invaderade Ryssland Ukraina. Vilka följder det kan få för Göteborgs befolkningsutveckling går ännu inte att säga. Men eftersom flyktingarna omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet kommer personerna inte att folkbokföras i Sverige och räknas därför inte med i befolkningen.

– Hur många kommer att försöka stanna och söka asyl? Det går inte att veta. Även kring arbetskraftsinvandringen finns det en osäkerhet. Den ekonomiska situationen i Göteborg kommer att påverka den.

SCB räknar med nedgång

Antal födda barn är en osäker faktor. Lutz Ewert berättar att Göteborg alltid följer Statistiska centralbyråns prognos för riket.

– Sedan 2010 har SCB i sina prognoser antagit att antalet födda skulle öka. Utvecklingen har dock varit en annan. I den senaste prognosen räknar SCB för första gången med en nedgång på kort sikt, men även på längre sikt antas antalet födda barn bli betydligt lägre än tidigare prognoser. Den nya prognosen får stora konsekvenser för förskola och grundskola.

Gruppen 75–84 år växer

Vad händer i spåren av pandemin? Blir det så att fler väljer att flytta ut från städerna nu när möjligheten att jobba hemifrån är större? Det är bara att avvakta och följa utvecklingen, anser Lutz Ewert.

Några andra siffror att lyfta från befolkningsprognosen är att antalet äldre i åldrarna 75–84 väntas öka med 17 procent de kommande fem åren. Antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar under samma period med 15 procent.

– Det är 2000-talets stora födelsekullar som kommer in i åldersgruppen. Och när det gäller 75–84-åringarna beror den stora ökningen på att fyrtiotalisterna fortsätter komma in i gruppen. Det kommer att finnas ett större behov av hemtjänst och vård- och omsorgsboenden framöver – från 2025 – när gruppen blir ännu äldre, säger Lutz Ewert

Låg dödlighet

Hur såg då dödligheten ut under pandemiåret 2021? Den var tvärtemot vad kanske många tror väldigt låg.

– Dödligheten har historiskt sett bara varit lägre 2019. Till stor del handlar det helt enkelt om att åldersgrupperna, där man dör i högre grad, är mindre. Men kanske är det även en effekt av att människor har varit försiktiga under pandemin, säger Lutz Ewert.

587 549 personer var folkbokförda i Göteborg vid årsskiftet.