Närmare 600 bränder beräknas ha anlagts inom Storgöteborg under förra året, en ökning med 14 procent. Mer än var fjärde anlagd brand inträffar i skolan. "En mycket oroande utveckling", säger brandutredare Claes Tornberg vid Räddningstjänsten.

Trots att speciella insatser görs för att minska antalet skolbränder i Göteborgs stad så visar statistiken att de blir allt vanligare.

Förra året inträffade 152 anlagda bränder i stadens skolor, en ökning med 28 jämfört med föregående år.

Bilbränder inte medräknade

– Rektorer och skolpersonal måste reagera tidigare. Våra utredningar visar att allvarliga skolbränder i regel har föregåtts av en serie mindre allvarliga händelser – sådant som inbrott, skadegörelse och påtändningsförsök, berättar Claes Tornberg.

– Då gäller det att ta tag i problemen. Men det verkar som om vissa rektorer tonar ned sådana incidenter, kanske för att de är rädda om skolans rykte, tillägger han.

5EE0.jpgAtt anlagda bränder blir vanligare är en allmän tendens. Till de 570 fall som registrerades förra året ska läggas ett stort antal bilbränder, som enligt räddningstjänsten i regel inte har naturliga orsaker. Bilbränderna utreds dock inte alls lika grundligt som bränder i byggnader.

Fem dog i bostadsbränder

Även inom bostadssektorn är anlagd brand den vanligaste brandorsaken, minst 176 fall av totalt omkring 500 bränder. Bland övriga orsaker är det som vanligt matlagning, levande ljus, rökning och fyrverkerier som utgör de stora brandriskerna.

Fem människor omkom på grund av bränder i bostäder under förra året. I samtliga fall saknades brandvarnare.

Brandstatistiken varierar naturligt från år till år och det är enligt Claes Tornberg inte alla förändringar som är tecken på långsiktiga trender.

Gudrun orsakade ljusbränder

Vädret hör till det som har betydelse. Förra året inträffade exempelvis ovanligt många bostadsbränder i januari, då levande ljus plockades fram till följd av strömavbrotten efter orkanen Gudrun.

Antalet fall av luntning i skog och mark var färre förra våren, sannolikt på grund av fuktigare väderlek än föregående år.

Eldar kabel i skogen

En relativt ny och växande företeelse är anlagda kabelbränder i skog och mark – 107 sådana fall noterades under förra året. Det är skrotsamlare på jakt efter koppar som på detta miljö- och brandfarliga sätt gör sig av med kabelisoleringen.

– Man frågar sig var all denna kabel kommer ifrån. Sannolikt handlar det till stor del om stöldgods, säger Claes Tornberg.

Han tillägger att resterna, det vill säga den rena kopparen, brukar försvinna från platsen när räddningstjänsten varit där och släckt.

– Tyvärr är det svårt för oss att ta hand om metallskrotet. Det vore annars ett sätt att stävja beteendet.

5092.jpg

I maj förra året orsakade en anlagd brand i soprummet på Östra Midvintergatans förskola en brandgasexplosion på vinden.