Med röstsiffrorna 38 för och 20 mot antog kommunfullmäktige på måndagen kommunstyrelsens förslag till budget för 2009 (s och mp). 23 ledamöter avstod från att rösta.

Två miljoner kronor till idrott- och föreningsnämnden för drift av bandybana på Heden och en miljon till park- och naturnämnden för utbyggnad av ridvägar. Det är några av de utökade kommunbidrag som 2009 års budget innehåller jämfört med innevarande års.

21 prioriterade budgetmål

Dessutom kommer trafiknämnden att få ett investeringsutrymme om 35 miljoner kronor till cykelbanor och andra cykelfrämjande åtgärder, för att uppnå det prioriterade målet att resandet med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken.

Det godkända budgetförslaget innehåller, liksom förra året, 21 så kallade prioriterade mål inom en rad olika områden. Prioriterade mål ska vara SMARTA, det vill säga specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade.

Förslag till ny Va-taxa bordlades till kommunfullmäktiges nästa möte i september.