Med röstsiffrorna 38 för och 22 mot antog kommunfullmäktige på måndagskvällen kommunstyrelsens förslag till budget för 2010 (S och MP). 21 ledamöter avstod från att rösta.

Höjd skatt med 25 öre. Ett generellt sparbeting om två procent på stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden och fem procent på övriga facknämnder. Dessutom lönestopp på 2009 års nivå för toppbefattningar i Göteborgs stad. Det är några av huvudpunkterna i den budget för 2010 som S och MP idag la fram och som kommunfullmäktige antog.

Några verksamheter för höjda anslag

Åtstramningarna motiveras av den växande arbetslösheten i finanskrisens spår, vilken drabbar staden med kraftigt minskade skatteintäkter i förhållande till tidigare prognoser, samtidigt som utgifterna för försörjningsstöd ökar.

Några verksamheter får dock ökade anslag. 30 nya miljoner kronor läggs till de 15 som sedan tidigare anslagits för att motverka utslagning och långvarigt bidragsberoende för unga arbetslösa.

35 miljoner kronor satsas på fler cykelbanor och andra cykelfrämjande åtgärder, Trygg vacker stad får tio extra miljoner till bättre städning i Göteborg och Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet får 4,5 miljoner till sin nya verksamhet.

50 miljoner till underhåll på skolor och förskolor

Även lokalförsörjningsnämnden får ett utökat kommunbidrag på 50 miljoner kronor för att ta igen eftersatt underhåll av framförallt läckande tak, fasader och fönster på skolor och förskolor.

I budgeten anges också en rad så kallade prioriterade mål, vilka kräver särskilt fokus och som kommer att mätas och följas upp. Målen går under benämningen SMARTA, det vill säga de är specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade.

2853