Med röstsiffrorna 32 mot 20 antog kommunfullmäktige på torsdagskvällen kommunstyrelsens förslag till budget för 2011 (S). 29 ledamöter avstod från att rösta.

Det osäkra konjunkturläget manar till en viss försiktighet. Bland de större satsningar som ändå görs märks utökade kommunbidrag med tanke på skola och förskola.

Stadsdelsnämnderna får 148 miljoner extra för förbättrad kvalitet i barnomsorgen. Lokalnämnden får 50 miljoner för att rusta upp skolornas toaletter och brandvarningssystem.

Ökade anslag ges också till arbetet med infrastruktursatsningar, 10 miljoner till trafiknämnden och 15 miljoner till byggnadsnämnden. Trygg, vacker stad får 7,5 miljoner extra för att hålla staden städad. 14,5 miljoner satsas på projektet Upp för minskad ungdomsarbetslöshet.

Preliminär budget

Liksom tidigare innehåller budgeten för 2011 en rad så kallade prioriterade mål. Några av målen är att det ska vara full behovstäckning i förskolan, äldres möjligheter att delta i sociala aktiviteter ska öka och miljön ska förbättras genom att främja kollektivtrafik och cyklande.

Eftersom det är val till hösten är budgeten preliminär. Slutgiltigt fastställs den i november när nyvalda kommunfullmäktige är på plats.

1635