Budget med 23 prioriterade mål. Efter måndagens budgetdebatt antog kommunfullmäktige den rödgröna majoritetens förslag till budget för 2012. Röstsiffrorna blev 42 för och 23 mot. 15 ledamöter avstod från att rösta.

Minskad bostadsbrist, ökad integration och att äldre ska få ökat inflytande över sin vardag. Det är några av de prioriterade mål som finns med i 2012 års budget från majoritetspartierna S, MP och V. Målen ska uppfyllas så snart som möjligt och knyter an till de tre dimensionerna för en hållbar utveckling – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala.

Satsningar på förskola och skola
Området förskolor och skolor uppmärksammas extra tydligt genom hela fem prioriterade mål. Bland annat satsas på full behovstäckning inom förskolan och att antalet förskolor och skolor som har tillgång till genuspedagoger och hbtq-kompetent personal ska öka.

Andra målsättningar som lyfts fram i budgeten är:
– Ökad andel ungdomar som engagerar sig i föreningslivet.
– El-effektiviteten ska öka.
– Andelen miljömåltider ska öka.
– Plats i kultur- och musikskola åt alla barn och ungdomar.
– Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik och cyklande.