De som vill adoptera barn får inte vara äldre än 42 år när de lämnar in ansökan. Dessutom måste de ha sociala nätverk och personliga egenskaper som gör dem lämpliga som föräldrar. Det är några av kriterierna i de nya riktlinjerna för adoption som sociala resursnämnden beslutade om på onsdagen.

2005 skärptes kraven för adoption. Tidigare räckte det med att den som ville adoptera hade tillfredsställande kunskaper om barn och deras behov och var insatta i innebörden av den planerade adoptionen. Ändringarna i socialtjänstlagen innebär att de grundläggande kraven formuleras tydligare. Bland annat betonas den sökandes ålder.

Likabehandlingsprincipen ett prioriterat mål

– I lagtexten nämns ingen åldersgräns men i propositionen är 42 år en riktlinje. När regeringsrätten i höstas prövade två överklagade ärenden hänvisade man också till detta. I och med de domarna blev 42 år praxis i bedömningen av adoptionsärenden, säger Chris Börjesson på sociala resursförvaltningen i Göteborg.

– Tidigare togs besluten av de olika stadsdelsnämnderna. Att besluten nu fattas av en enda nämnd ingår i arbetet för att uppnå likabehandlingsprincipen när det gäller myndighetsutövning – något som är ett prioriterat mål i kommunen, säger Chris Börjesson.

På onsdagen beslutade nämnden om vilka riktlinjer som måste uppfyllas av blivande adoptionsföräldrar – bland annat att sökande inte får vara äldre än 42 år.

– Undantag kan göras om det handlar om adoption av syskon eller känt barn, som släkting eller sommarbarn, säger Chris Börjesson.

Föräldrarna behöver sociala nätverk

Förutom att befinna sig i den yngre delen av medelåldern är det viktigt att hälsan är stabil, både fysiskt och psykiskt. De som tar sig an ett adoptivbarn måste ha förutsättningar att klara föräldrarollen under hela barnets uppväxt.

– Vi utgår hela tiden från ett barnperspektiv, säger Chris Börjesson.

Det görs också en ordentlig genomgång av de sökandes personliga egenskaper och sociala nätverk. Förmåga till samspel bedöms som en särskilt viktig egenskap eftersom adoptivbarn har speciella behov som måste tillgodoses. För ensamstående är det sociala nätverket extra betydelsefullt.

– Det måste finnas personer som backar upp föräldraskapet. Vi träffar alltid nätverket för att kunna bedöma om det är tillräckligt stabilt, säger Chris Börjesson.

I Göteborg har antalet ansökningar om att få adoptera minskat det senaste året. 2006 behandlades 141 ansökningar medan bara 120 kom in till nämnden förra året. Enligt prognosen fortsätter den nedåtgående trenden även i år.

”Viktigt att alltid se till barnets bästa”

– Det beror på att myndigheterna i Kina, där de flesta adopterade barn i Göteborg kommer från, skärpte reglerna förra året. Bland annat stoppades ensamstående och alla par måste ha ett stabilt äktenskap som varat i minst två år. Om någon av de sökande varit gift tidigare måste det nuvarande äktenskapet ha varat i minst fem år, säger Chris Börjesson.

I december 2007 tillsatte regeringen en utredning som ska göra en översyn över reglerna om adoption i föräldrabalken. Syftet är att undersöka om man genom lagändring ytterligare kan stärka barnperspektivet när domstolarna prövar ärenden om adoption.

– Idag ser man föräldraskapet som ett projekt och det handlar mycket om sorgen och besvikelsen över att inte kunna få biologiska barn. Men det är viktigt att alltid se till barnets bästa – att vara förälder är ingen rättighet, säger Chris Börjesson.