210 pågående projekt. Den årliga inventeringen av alla EU-projekt som Göteborgs Stad är involverad i är klar och där framgår att EU under 2010 betalade ut närmare 50 miljoner kronor i bidrag till Göteborgs olika kommunala bolag och förvaltningar.

Storleken på det totala bidraget från EU till Göteborgs Stad varierar år från år beroende på antal ansökningar och vilka projekt som ansökningarna avser. 2009 betalades närmare 40 miljoner ut, 2008 var summan 20 miljoner kronor.

Utveckling Nordost nytt kommunalt bolag
Petra Senthén på stadskansliets internationella enhet, menar att förvaltningarna är bra på att formulera EU-ansökningar. Fler än 210 projekt inrapporterades av förvaltningar och kommunala bolag för år 2010. De flesta projekt var dock relativt nystartade och EU-stöd utbetalas vanligtvis längre fram i projektet.

Ett sådant projekt är UNO, som står för Utveckling Nordost. Där kommer EU att bidra med ungefär 50 miljoner kronor under 2012 om allt går enligt planerna. Huvudansvarig för UNO är ett helägt kommunalt bolag som heter just Utveckling Nordost.

Bra på att formulera ansökningar
– Det finns en stor kompetens inom förvaltningarna, med specialisttjänster och tjänstemän som vet hur man ska formulera en ansökan och som dessutom har de rätta kontakterna. Idag gör dessutom förvaltningarna oftare än tidigare gemensamma ansökningar och det är fler projekt än tidigare som vi är huvudansvariga för, säger Petra Senthén.

Av de 210 projekt som har fått utbetalt EU-bidrag under 2010 handlar ungefär hälften om stadsutveckling eller arbetsmarknadsutveckling. Ytterligare en stor del handlar om skolor och utbildning medan cirka 10 procent handlar om nya tekniska lösningar inom miljöområdet.

Har utbetalats mer
Vad det gäller EU-utbetalningar inom utbildningsområdet är många inte specificerade.

– Många EU-bidrag betalas direkt av EU. Till exempel resor och utbildning som man kan ansöka om och där EU betalar utbildning, hotell och mat, medan staden bara fakturera själva resan. Då vet vi inte hur mycket EU faktiskt betalar. Under 2010 var ungefär 100 projekt utbildningsprojekt och av dem var en stor del just sådana projekt, säger Petra Senthén.

Nytt för 2010 är annars att betydligt fler fackförvaltningar och kommunala bolag är delaktiga i olika EU-projekt. Däribland hamnen, Poseidon, Göta Lejon, Business Region Göteborg och Färdtjänsten.