Fler cykelvägar, bevarande av grönytor och nya badplatser. Det är några av de synpunkter som har kommit på stadsbyggnadskontorets förslag till ny översiktsplan för Göteborg. 90 privatpersoner och 40 olika intresseorganisationer har bidragit med sina åsikter.

I januari i år presenterade stadsbyggnadskontoret sitt förslag på ny översiktsplan, den så kallade ÖPXX. Sedan dess har göteborgarna haft möjlighet att tycka till om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Sista dag för synpunkter var den 1 maj.

Andra remissinstanser som fått komma med åsikter har varit allt från stadsdelsnämnder och berörda kommunala bolag till grannkommuner och statliga myndigheter.

Rädsla för att grönska och träd ska försvinna

− De flesta, både privatpersoner och nämnder, ställer sig positiva till att staden fortsätter att bygga ut, säger Ylva Löf, som sammanställer de inkomna svaren på stadsbyggnadskontoret.

6ED2.jpg
När det gäller den föreslagna förtätningen av staden kring fem knutpunkter – City, Backaplan, Frölunda torg, Angereds centrum och Gamlestan – så gillas idén av de allra flesta, men med vissa förbehåll.

− Dels är man rädd att förlora grönytor och träd om man bygger nytt. Dels undrar man om det kommer att bli en tillräckligt bra blandning mellan husen – till exempel om det kommer att finnas tillräckigt med småhus eller tillräckligt med hyreshus, säger Ylva Löf och fortsätter:

− Andra invändningar rör kulturmiljön och frågetecken kring luftkvalitet och buller.

Föreslår cykel- och bilvägar

Framför allt privatpersonerna lyfter fram vikten av vardagliga ytor för rekreation och aktivitet. Göteborgarna är måna om lekplatser och parker.

− Dessutom har de mycket funderingar om trafiken. De lägger konkreta förslag på cykel- och bilvägar. Bland annat finns förslag på cykelväg i Säve och synpunkter på redan kända problemområden som väg 155 i Torslanda, säger Ylva Löf.

Kusten till för alla

Stadsbyggnadskontorets tankar om att låta kusten vara tillgänglig för alla, och inte bara vara en plats för attraktiva boenden, har också uppskattats av många.

− Här är det många som har reagerat och önskar sig förbättrad kollektivtrafik, fler och bättre cykelvägar och nya badplatser. Man tycker att det behövs fler båtplatser, men samtidigt att det inte är önskvärt överallt.

Ny utställning 2008

Efter ytterligare bearbetning av inkomna synpunkter ska översiktsplanen omarbetas. När det förändrade förslaget ställs ut ytterligare en gång, enligt planen våren 2008, får allmänheten ett nytt tillfälle att tycka till.

Slutligt beslut tar kommunfullmäktige årsskiftet 2008/2009.

6C94.jpg

Bland de inkomna synpunkterna framgår det också tydligt att göteborgarna är måna om sina lekplatser och grönytor. Foto: Ulrika Cedervall