Du kan hämta en tryckt version av rapporten på Göteborgs Stads bibliotek och kulturhus.

Vad säger göteborgaren till äldreombudsmannen? Kunskapen om äldre personers rättigheter behöver öka, både hos äldre göteborgare och hos dem som fattar beslut i frågorna. Det visar den första rapporten från Göteborgs Stads äldreombudsman. Nu finns en kortversion av rapporten att ladda ner eller att hämta på stadens bibliotek. 

Här kan du läsa kortversionen av rapporten:
Äldre personers rättigheter är mänskliga rättigheter

Göteborgs Stads äldreombudsman Helena Bjurbäck är till för den äldre befolkningen i staden och en kanal mellan invånarna och politiken. Målgruppen är de över 90 000 personer i Göteborg som är 65 år eller äldre.

Tydligt fokus

I november 2021 var äldreombudsmannens första rapport uppe i kommunfullmäktige och nu har en kortversion tagits fram för att spridas till invånarna.

– Rapporten sätter ett tydligt fokus på äldre personer som rättighetsbärare och kommunens skyldigheter inom olika områden. De områden jag lyfter fram bygger på vad göteborgarna tyckt och tänkt.

Vad säger göteborgare?

De två synpunktsområden som dominerar är bostad och äldreomsorg. I kontakt med invånare identifieras även behov som bedömdes särskilt viktiga att lyfta fram i rapporten som försörjningssvårigheter, psykisk ohälsa och våldsutsatthet.

Helena Bjurbäck är Göteborgs Stads äldreombudsman. Foto: Julia Leijon

– Oavsett vilket område man hör av sig med synpunkter på så är det ganska vanligt att invånaren också frågar om sina rättigheter och kommunens skyldigheter.

Kunskap behöver öka

I rapporten lyfts fyra rättighetsområden: medborgarinflytande, social trygghet, fysisk och psykisk hälsa, och vård och omsorg av god kvalitet.

– Jag kan konstatera att kunskapen om äldre personers rättigheter behöver öka, både hos äldre invånare och hos dem som fattar beslut i frågorna.

Äldres röster ska stärkas

Helena Bjurbäck berättar att rapporten fick ett brett gensvar i kommunfullmäktige och att politiken tog flera beslut. Det handlar bland annat om uppsökande arbete i stadsområden med äldre personer som är underrepresenterade i kontakt med äldreombudsmannen och förslag på riktade åtgärder och aktiviteter för äldre medborgare i arbetet med en ny plan mot våld i nära relationer.

Rapporten heter “Äldre personers rättigheter är mänskliga rättigheter”. Det går även att ta del av den längre versionen av rapporten. Äldreombudsmannen lämnar en rapport vartannat år.