Ny policy för Göteborgs Stad. Bättre riskkontroll och samordning av stadens komplexa försäkringsbehov. Det är syftet med en ny försäkringspolicy som innebär att all Göteborgs Stads egendom i fortsättningen ska försäkras av stadens eget försäkringsbolag Göta Lejon. Totalt handlar det om värden för 200 miljarder kronor.

När Försäkrings AB Göta Lejon bildades 1991 fick bolaget i uppdrag att försäkra stadens egendom. Att på det här sättet samordna försäkringsbehoven i ett så kallat captivebolag är en vanlig lösning för stora organisationer och koncerner.

– Det är så stora volymer som försäkras, och då tjänar man på att ha ett eget försäkringsbolag. Inte minst för att man kan hantera försäkringsbara risker inom det egna finansiella systemet och lättare anpassa skyddet till behoven, säger Annika Forsgren, vd på Försäkrings AB Göta Lejon.

Försäkrar idag bara en tredjedel
Försäkringsvärdet på stadens verksamheter, fastigheter och bolag är 200 miljarder kronor. Men idag är bara 30 procent försäkrat via stadens Göta Lejon.

De stora kommunala bolagen – Framtiden, Göteborgs Energi, Älvstranden och Göteborgs Hamn – står för en större del av stadens försäkringsvärde och de har idag sina försäkringar hos andra försäkringsbolag.

För att få en bättre helhetssyn över Göteborgs Stads samlade försäkringssituation har en gemensam försäkringspolicy tagits fram. Enligt policyn ska Göta Lejon samordna alla försäkringsfrågor och tillhandahålla både enskilda försäkringar och koncernövergripande försäkringslösningar.

Komplexa försäkringsbehov
Med gemensamma riktlinjer kring självrisker, självbehåll, försäkringsbelopp och motpartsrisker kan en kostnadseffektiv riskfinansiering uppnås.

– Då får politikerna också ökad insyn och större möjlighet till styrning och kontroll, riskhanteringen blir tydlig. Varje år kommer det ske en återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott, säger Annika Forsgren.

En kommun av Göteborgs storlek har komplexa försäkringsbehov och olika förvaltningar och bolag är beroende av varandra. Vid en större skadehändelse drabbas ofta flera samtidigt.

– Om till exempel Stora teatern skulle börja brinna så är både Higab, som äger fastigheten, och kulturförvaltningen, som hyr lokalerna inblandade, säger Annika Forsgren.

Bästa lösningen för hela staden
Samtliga bolag som idag har andra försäkringslösningar ställer sig positiva till försäkringspolicyn, men det finns farhågor om att försäkringspremierna ska bli dyrare.

– Det här handlar inte i första hand om att pressa priset. Det handlar om att få rätt skydd och att få den bästa lösningen för hela staden. Våra försäkringspremier ser annorlunda ut och är svåra att jämföra med andra försäkringar ute på marknaden. Men vi ska förstås se till att ha en så bra prisbild som möjligt, säger Annika Forsgren.

Undantaget har blivit tydligare
Köp av försäkringar omfattas av lagen om offentlig upphandling, men i lagstiftningen finns ett så kallat in house-undantag. Om ett antal kontroll- och verksamhetskriterier är uppfyllda anses relationerna mellan parterna som intern och då behöver det inte göras någon offentlig upphandling.

– Nu har lagstiftningen blivit tydligare genom en anpassning till europeisk nivå. Ändringen trädde i kraft vid årsskiftet och innebär att kommuner inte behöver upphandla när de köper från bolag de själva äger, säger Annika Forsgren.