Cannabis fortsatt stort problem. Skolelever i Göteborg röker och dricker mindre än på mycket länge. Det visar en rapport från Göteborgs Stad. Stadens förebyggande arbete, föräldrars agerande och en allmän hälsotrend ses som tänkbara orsaker till den positiva utvecklingen.

Rapporten Ungas drogvanor 2016

Det är elever i 9:an och gymnasiets årskurs 2 som via en enkät har svarat på frågor om sina drogvanor. Undersökningen genomförs var tredje år och årets rapport har flera positiva besked.

– Det är verkligen ett glädjande resultat. Vi har aldrig haft så låga siffror, säger rapportförfattaren Ulla Kungur från Social resursförvaltning.

Framförallt är det alkoholdrickandet och rökningen som gått ner.

Andelen nior som uppger att de druckit alkohol någon gång under året har sjunkit med hälften sedan den första undersökningen gjordes år 2004. Då uppgav 70 procent av eleverna i årskurs 9 att de testat alkohol, i dag är det endast 35 procent. Trenden är tydlig även hos gymnasieleverna.

Höjd debutålder
Det är också betydligt färre som dricker mer regelbundet och för att bli berusade. För niorna har siffran sjunkit från 23 procent år 2007 till endast 7 procent i år, och även bland gymnasieungdomarna har det drickandet minskat kraftigt.

Dessutom har debutåldern höjts. Andelen elever som uppger att de druckit alkohol redan i 13-årsåldern eller tidigare, har mer än halverats i gymnasiet och i årskurs 9 är det en fjärdedel, jämfört med 2007.

– Sammantaget innebär den här positiva utvecklingen att många negativa konsekvenser av drickande minskar. Det är färre elever som uppger att de råkat ur för olyckor, hamnat i bråk eller haft sex som man ångrat efteråt, säger Ulla Kungur.

Färre som röker
Även när det gäller tobaksrökning är trenden positiv. Det är färre som röker varje dag och det är fler som helt avstår från cigaretter. På tre år har andelen gymnasieelever som röker dagligen nästan halverat, från elva till sex procent.
Ett nytt fenomen när det gäller rökning är e-cigaretter. I årets underökning uppger 40 procent av gymnasieungdomarna, och en fjärdedel i årskurs 9, att de provat e-cigaretter.

– Det är höga siffror och bekymmersamt. Ofta är nikotin inblandat även i e-cigaretter samtidigt som det marknadsförs på sätt som lockar yngre. Dessutom finns det i dagsläget ingen åldersgräns, med det är på gång nu redan i höst, säger Ulla Kungur.

När det gäller narkotika är utvecklingen försiktigt positiv. Användningen har inte ökat, men heller inte minskat i samma utsträckning som alkoholdrickande och rökning. Sedan de högsta värdena uppmättes år 2010 har andelen som någon gång använt narkotika minskat med tre procent i grundskolan och med två för gymnasieleverna.

Cannabis fortsatt stort problem
Bland skolelever är det cannabis som är den klart dominerande drogen.

– Cannabis är fortsatt ett stort problem. Det är lätt att få tag på cannabis och det finns mycket av den i ungdomars miljö. Det ser dock olika ut i olika stadsdelar och de centrala delarna av Göteborg är fortfarande dominerande. Här pågår ett intensivt drogförebyggande arbete bland annat genom information till ungdomar och föräldrar, säger Ulla Kungur.

Att föräldrar blivit mer restriktiva och inte köper ut eller serverar alkohol hemma till ungdomarna ser Ulla Kungur som en av förklaringarna till det minskade drickandet. Rapporten pekar på fler sannolika orsaker till att droganvändningen minskar; en stark hälsotrend bland unga, att unga bor kvar hemma längre och att man umgås mer i miljöer där alkohol inte förekommer – till exempel med dataspelande.

– Utvecklingen i Göteborg ser likadan ut i hela Sverige, och i övriga Europa, säger Ulla Kungur.

Som en hjälp i det drogförebyggande arbetet får stadsdelarna rapporter om hur det ser ut för ungdomarna lokalt. Dessutom ska Göteborgs Stad under 2017 anta en ny handlingsplan för det drogförebyggande arbetet.

– Handlingsplanen ger oss en strategisk riktning och en gemensam linje i arbetet. Den stora utmaningen framöver ligger i att få ner användandet av cannabis, men det är också viktigt att behålla den positiva trenden när det gäller alkohol och tobak, säger Ulla Kungur.