Ett år av expansion och utveckling. Göteborgarna blev drygt 7200 fler, rekordmånga cyklade, Angereds arena invigdes, Göteborgs Stad fick en ny bolagsstruktur och i Kvillebäcken öppnade en ny saluhall. Dessutom gjorde staden en stor satsning på att förbättra företagsklimatet i Göteborg. Detta och mycket mer framgår av årsredovisningen för 2013.

Ytterligare några händelser som lyfts fram i årsredovisningen var att Stadsbiblioteket utsågs till Årets bibliotek på Bokmässan och att det nyinrättade hbtq-rådet höll sitt första möte. Och inte minst att genomförandet av de stora infrastruktursatsningarna inom Västsvenska paketet tog fart på allvar.

– Västsvenska paketet och Älvstaden är några de absolut viktigaste medlen för att nå en hållbar tillväxt och stärka Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft framöver. De stora satsningarna på infrastruktur och bostäder behövs för att trygga välfärden för morgondagens göteborgare, säger stadsdirektör Bengt Delang.

Handlingsplan för skolan
För skolans del präglades debatten, både i Göteborg och i resten av landet, av resultatet av PISA-undersökningen som visade på en kraftig försämring av svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

– För att motverka en fortsatt negativ utveckling har staden upprättat en särskild handlingsplan för skolan. Den fokuserar på det pedagogiska ledarskapet, systematiskt kvalitetsarbete och det så kallade kompensatoriska uppdraget – det vill säga att alla elever ska ha samma möjligheter i skolan, säger Stig Santa, avdelningschef vid stadsledningskontorets enhet för utbildning.

I den omvärldsanalys som stadsledningskontoret gjort i årsredovisningen konstaterar man att 2013 inleddes med mörka moln över Europa men att Göteborgsregionen klarat sig relativt bra. Sysselsättningen ökade men arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå.

Babyboomsbarnen ökar trycket på bostadsmarknaden
Stadsledningskontoret skriver också att det är Göteborgs dragningskraft som får hela regionen att växa, det är storstäderna som är vinnare när svenskarna flyttar inom landet.

De senaste tio åren har Göteborgs befolkning vuxit med 55 000 invånare, och var vid årsskiftet 533 300. Det är dock inte de inrikes flyttströmmarna som ligger bakom Göteborgs stora befolkningstillväxt – det är ungefär lika många som flyttar in som flyttar ut. Den stora ökningen står främst invandringen för. Förra året invandrade fler än någonsin till Göteborg från länder med oroligheter och krig. Ovanligt många av de som invandrade var barn, konstaterar stadsledningskontoret.

Grundskolorna kommer nu också att märka av de tio senaste årens höga födelsetal medan underlaget för gymnasierna krymper de närmaste åren för att sedan öka igen. 1990-talets stora årskullar, babyboomsbarnen, kommer att öka trycket på bostadsmarknaden de kommande åren.

God ekonomisk hushållning säkrad
Stadens ekonomi utvecklades i huvudsak enligt prognoserna som lämnades under året. Bokslutet för 2013 bjuder därför inte på några större ekonomiska överraskningar, varken i nämnderna eller i bolagen. Kommunens samlade strukturella resultat var i stort sett på samma nivå som 2012.

– Utöver det påverkades resultatet av ett antal engångsposter och även en redovisningsteknisk effekt av omstruktureringen av de kommunala bolagen. Omstruktureringen är en koncernintern förändring som inte har någon egentlig effekt på kommunens ekonomiska eller finansiella förutsättningar, säger Göteborgs Stads ekonomidirektör Eva Hessman.

Kommunens resultat för 2013 blev 728 miljoner kronor, med de stora engångsposterna borträknade. 2012 var motsvarande resultat 596 miljoner kronor. Bolagens samlade resultat uppgick till 655 miljoner kronor för 2013.

– Stadens resultat för 2013 innebar att vi klarade att säkra god ekonomisk hushållning och att finansiera våra investeringar vilket är väldigt viktigt med tanke på de betydande ekonomiska utmaningar som staden har framför sig för att möta ökande befolkning, kärnverksamhetens utveckling och de stora investeringsbehoven, säger Eva Hessman.

Investeringar för 2,4 miljarder
Göteborgs Stad investerade totalt för 2,4 miljarder kronor under 2013 vilket var ungefär lika mycket som 2012.

– De största investeringarna är inom våra verksamhetslokaler för utbildning och välfärd och inom infrastrukturområdet. Det är också här som staden har sina största investeringsutmaningar de kommande åren då volymerna kommer att vara på en ännu högre nivå, säger Eva Hessman.

Läs hela årsredovisningen på länken här nedan.