Förslaget om att gräva upp Östra Hamngatan och återställa den gamla kanalen mellan Brunnsparken och Lilla Bommen ska prövas i den fortsatta planeringen av Södra Älvstranden. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Förutom tanken på att återställa Östra hamnkanalen har kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson också föreslagit i en motion till kommunfullmäktige att en ny hamn byggs vid Operan och att Älvsnabben ska gå ända in till Lejontrappen i Stora Hamnkanalen.

”Viktigt ta hänsyn till planerad tågtunnel”

Motionen har innan dagens kommunstyrelsebeslut varit ute på remiss till bland annat byggnadsnämnden, trafiknämnden, miljönämnden och kulturnämnden

I remissvaren påpekar trafiknämnden och SDN Centrum att det är viktigt att ta hänsyn till planerna på en tågtunnel under Göteborg.

Kulturnämnden säger i sitt remissvar att de ekonomiska konsekvenserna måste belysas ytterligare. Enligt ett miljöprogram för Östra Hamngatan från 1993 skulle det bli mycket dyrt att öppna kanalen eftersom där ligger många ledningar nergrävda.