Göteborgs statusstråk rustas upp. Avenyn ska bli en utåtriktad paradgata med en attraktionskraft som når långt utanför landets gränser. Det är utgångspunkten i det gestaltningsprogram som håller på att tas fram. På torsdagens sopplunch i Älvrummet presenterades planerna för stadens mest kända gata.

– Avenyn är en del av Göteborgssjälen; varje göteborgares gata. Det är en gata med status men kvalitén motsvarar inte rollen den spelar. Idag är Avenyn sliten, underhållet är eftersatt och stadsrummet ger ett rörigt intryck, säger Birgitta Lööf, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Ska få internationell lyskraft
Just nu pågår arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för Avenyn och kringliggande gator. Det ska vara klart våren 2013 och förutom stadsbyggnadskontoret är trafikkontoret, park- och naturförvaltningen och Trygg, vacker stad involverade i arbetet.

Visionen är att skapa en utåtriktad paradgata med internationell attraktionskraft. Avenyn ska vara en puls för hela regionen och ha en dynamisk kombination – högtidlighet ska samsas med en vänlig och tillåtande atmosfär.

Ett konst- och kulturstråk
– Vi har satt upp tre mål: Avenyn ska var en unik destination, tillgängligheten ska maxas och vi ska skapa ett konst- och kulturstråk, säger Kajsa Räntfors, planarkitekt och projektledare för gestaltningsprogrammet.

I dag är det varierande karaktär på stadsmiljön längs den en kilometer långa gatan. Från öppet parkrum via sluten stadsgata till den generöst tilltagna Götaplatsen.

– Stadsanalysen som nyligen genomfördes visar att gångtrafikflödet minskar vid Götaplatsen. Vi vill förlänga flödet av fotgängare med ett flanörstråk förbi Konstmuseet. Götaplatsen är Göteborgs centrala scen och kulturella centrum. Den kan utvecklas med ny markbeläggning, vattenlek och sittplatser, säger Kajsa Räntfors.

Långsam trafik
Ambitionen är att hela Avenyn ska upplevas som både spännande och trygg. Serveringar skapar liv och rörelse. I förslaget spelar spårvagnen en viktig roll, liksom cykelbanorna. I övrigt ska det vara långsam trafik där det breda flanörstråket får dominera.

Det finns också funderingar kring grönskan. Kanske dubbla trädrader? Formklippt eller friväxande? Fler arter för att få årstidsvariation?

– Ljuset spelar också en stor roll för hur gatan uppfattas. Den bländande gatubelysningen ska ersättas av varierat ljus som både skapar stämning och ger trygghet. Från det stora rummet till den intima skalan, säger Kajsa Räntfors.

Klassisk aveny eller hållbar parkgata?
På uppdrag av stadsbyggnadskontoret har White arkitekter tagit fram tre olika förslag på gatuutformning. Det första kallas Dandy – den eleganta staden. En klassiskt vacker aveny, en paradgata som utstrålar hög kvalitet. Formklippta lindar, vattenränna och exklusiva detaljer, allt är utformat med elegans och avslappnad attityd.

I Fenix – parkgatan får de historiska förträdgårdarna återuppstå i en nytolkad version. Det är en urban parkgata med innovativa, svävande takstrukturer som skapar klimatskyddade vistelsezoner. I det här förslaget bygger gestaltningen på ekologisk hållbarhet där man tar tillvara på dagvattnet och har biotopanpassade växter.

Eller kanske sprudlande urban?
Det tredje förslaget heter Robyn – världsstjärnan. Det är en gata som går sin egen väg. Det långa offentliga gaturummet fungerar som en scen, för att se och bli sedd. Sprudlande glad, urban och med en internationell atmosfär. Där finns permanenta paviljonger ute i gatan med varierande innehåll och storlek. Material och detaljer är roliga och smarta.

I april kan göteborgarna ta del av det färdiga gestaltningsprogrammet. Då arrangeras en ny sopplunch i Älvrummet.

4C1C.jpg

Foto: Klas Eriksson