Antalet olycksfall bland barn och ungdomar i Göteborg minskade kraftigt förra året jämfört med 2003, från 1.066 till 819 fall. Pojkar skadar sig mycket mer än flickor och tandskador är fortfarande den vanligaste skadan, visar färsk statistik från Försäkringsbolaget Göta Lejon.

– Mycket glädjande att vi ser en nedgång, när vi för första gången kan jämföra ett år med ett annat, säger Anne-Lise Perica, administrationsansvarig på Göta Lejon.

2003 var första året med en heltäckande statistik över de olycksfall som anmäls till Folksam, där Göteborgs alla skolungdomar är försäkrade både på skoltid och fritid.

Tandskador vanligast

Under 2004 gjordes skadeanmälningar för cirka 0,8 procent av stadens 105.000 barn och ungdomar, jämfört med cirka en procent 2003. Det är oklart om minskningen är en slump eller om det finns någon orsak bakom.

– Svårt att säga, vi har ingen teori om det. Men det är ju ändå väldigt få som skadas, vare sig det är 0,8 eller en procent av barnen, säger Anne-Lise Perica.

Skador på tänderna är alltså den vanligaste skadan, särskilt i förskolan där hela 56 procent av de 242 olyckorna gällde tänder. Cyklar, gungor, klättring och lek är de vanligaste aktiviteterna bakom skadorna, liksom spel och gymnastik på skoltid.

Uppdelad på flickor och pojkar

Slag och misshandel orsakar också skador bland äldre barn, men antalet skador har halverats på ett år, från 54 till 25 fall i grundskola och gymnasium.

Skidåkning och snowboard är den enda aktivitet som orsakat fler skador i grundskolan, men ökningen är marginell – från 25 till 29 fall – och på gymnasiet har de skadorna minskat, från 17 till 4 fall.

I år är statistiken för första gången uppdelad på pojkar respektive flickor. Det visar sig att pojkar i förskolan står för 56 procent av olycksfallen, i grundskolan 64 procent medan det på gymnasiet är helt jämnt, 50 procent.

Treåringar skadar sig oftast

– Jag trodde inte det skulle vara nån skillnad alls, men där hade jag fel. Ska bli intressant att se om det är tillfälligt eller bestående, kommenterar Anne-Lise Perica.

Hisingen har tidigare legat högt i olycksstatistiken, men har nu minskat och i stället ligger de centrala stadsdelarna högst, generellt sett.

Vad det gäller enskilda stadsdelar ligger Frölunda och Centrum sämst till för grundskolorna, där skadas 1,76 respektive 1,39 procent av barnen, medan Härlanda och Högsbo har högst andel olycksfall i förskolan, 1,38 respektive 1,21 procent. De flesta stadsdelarna ligger under 1 procent.

I förskolan är det tydligt att treåringarna skadar sig oftast, de står för nästan en fjärdedel av olycksfallen. I förskolan har också andelen olyckor som sker på skoltid ökat, från 47 till 57 procent. I grundskolan är det nästan oförändrat och på gymnasiet har olycksfallen under skoltid minskat kraftigt, från 49 till 30 procent.

Statistiken skickas nu ut till rektorer, skolsköterskor och säkerhetssamordnare i de olika stadsdelarna för att tjäna som underlag för förebyggande arbete.

Fotnot:
I Göteborg finns 104.749 barn och ungdomar, varav 34.077 yngre än 7 år, 51.885 mellan 7 och 16 år samt 18.787 som går på gymnasiet.