Rekommenderas i ny rapport. Hösten 2012 gick socialsekreterarna ut och protesterade mot en alltför tuff arbetssituation. En utredning tillsattes och nu har Göteborgs Stad tagit fram flera förslag till förbättringar. Att ge nya medarbetare förlängd introduktion är ett av dem.

Stressig arbetsmiljö och hög personalomsättning fick socialsekreterare i hela landet att reagera. Även i Göteborg genomfördes manifestationer. Resultatet blev att politikerna gav i uppdrag åt stadsledningskontoret att utreda frågan och även komma med förslag på lösningar.

− Socialsekreterarna pekade på att deras arbetssituation var så stressig att de inte alltid kunde uppfylla de krav som lagen säger att de som vänder sig till socialtjänsten ska ha rätt till, säger Annica Eriksson, planeringsledare från stadsledningskontoret som arbetat med utredningen.

”Många har slutat”
Ett problem som uppdagades var att framför allt de socialsekreterare som jobbar med myndighetsutövning inom barn- och ungdomsfrågor var relativt unga och oerfarna. Lena Säljö, sektorschef inom individ- och familjeomsorgen i Västra Hisingen bekräftar den bilden.

− Många kommer till den sociala barnavården helt nyutexaminerade. Det är ett tungt arbete och den höga arbetsbelastningen har lett till att många har slutat, säger hon.

I stadsledningskontorets rapport ”Struktur och arbetssätt inom socialtjänsten” rekommenderas därför att ge nyanställda medarbetare en förstärkt introduktion under längre tid och regelbunden kompetensutveckling.

− En vettig introduktion är så mycket mer än att få veta var man får ut sina nycklar. Helst ska den vara på mer än ett år. Man ska få stöd i arbetet och långsamt kunna öka sin kompetens. Introduktionen ska även anpassas till varje medarbetarens erfarenhet, säger Lena Säljö.

Förste socialsekreterare i varje stadsdel
Arbetet med att se över hur introduktion och kompetensutveckling ska fungera har redan tagit fart och en person är tillsatt att leda det. Annica Eriksson säger att det rör sig på två nivåer.

− Det handlar dels om att hitta en gemensam nivå för hela staden – det som alla som arbetar som socialsekreterare i Göteborgs Stad behöver kunna. Dels handlar det om vad man behöver ha för kunskaper beroende på hur länge man har arbetat och vad som är viktigt att kunna i den stadsdel där man arbetar, säger hon

Andra rekommendationer i rapporten är bland annat att varje stadsdel ska ha en förste socialsekreterare till stöd för chefen och att arbetstyngdsmätning ska användas för att mäta och kontrollera att både chefer och medarbetare har en rimlig arbetsbelastning.

”Fortsätta jobba lokalt”
I utredningsarbetet har även fackliga representanter funnits med. Jenny Johansson, ombud för fackförbundet Vision är en av dem. Hon konstaterar att det betyder mycket för möjligheten att genomföra rekommendationerna att alla parter är överens om vad som behöver göras.

− När fackliga representanter, arbetsgivare och politiker står bakom betyder det att det som står i rapporten faktiskt ska göras. Sedan kommer det förstås inte att lösa alla problem på alla enskilda socialkontor och enheter. Där får vi fortsätta att jobba lokalt, säger Jenny Johansson.

Ulrika Andersson, ombud för fackförbundet SSR, poängterar att intentionerna är goda, men att det även måste tillföras resurser så att rekommendationerna kan följas.

− Det handlar i viss mån om ekonomiska resurser, men också om engagemang i frågan och utrymme för cheferna att jobba med det här. Men om varje stadsdel följer rekommendationerna så får vi mycket bättre förutsättningar för en bra arbetsmiljö, säger hon.