Göteborgs Stad ser ut att få ett överskott på 100-200 miljoner kronor i år. Delårsrapporten för augusti visar att det hotande underskottet på mellan 300 och 400 miljoner från i våras nu är helt undanröjt.

Rapporten för januari till och med augusti innebär även en klar förbättring jämfört med halvårsrapporten i juni. Då pekade siffrorna mot ett underskott i storleksordningen 200 till 300 miljoner kronor.

Mer hållbar kostnadsutveckling

-Jo, det svänger snabbt och med stora belopp, vilket är ett problem eftersom det försvårar planeringen, säger Eva Hannerz, budgetchef på stadskansliet.

Förklaringen till de ljusare siffrorna är främst att verksamheten ute i stadsdelsnämnder och facknämnder nu ligger bättre än budget. Nämndernas prognoser har förbättrats med hela 100 miljoner kronor sedan i juni. Staden har också fått extra sysselsättningsstöd från staten på 50 miljoner i år.

Dessutom finns stora engångsintäkter, till exempel en återbetalning på parkeringsmoms från statskassan på 200 miljoner kronor, vilket räddar Göteborg från underskott i år.

-Med hjälp av engångsposter klarar vi resultatet, men det är inga pengar som går att använda framöver. Så det verkligt positiva är att nämnderna har en kostnadsutveckling som är mer hållbar inför nästa år, säger Eva Hannerz.

Skatteintäkter släpar efter

Det finns tecken på att årets resultat kan bli än bättre.

-Vissa prognoser är nog lite försiktiga. Det finns mer som talar för en förbättring under hösten än som talar emot, säger Eva Hannerz.

Ett problem är att kommunens skatteintäkter inte riktigt når upp till vad man tänkt sig i budgeten. Även om svensk ekonomi är på väg uppåt, så syns det ännu inte i fler jobb.

-Fler människor i arbete betyder ökade skatteintäkter för oss. Men hittills har uppgången i ekonomin inte visat sig så mycket i sysselsättningen, konstaterar Eva Hannerz.

Kortare förskolekö

I väntan på att sysselsättningen ska öka, delade regeringen i sin budgetproposition ut extra stöd till kommuner och landsting, som en ”brygga” för att kunna behålla och öka sin personal. För Göteborgs del handlar det om 200 miljoner kronor 2005. Men kommer inte uppgången i sysselsättningen snart, riskerar de pengarna att naggas i kanten.

De kommunala bolagen har också justerat upp sina prognoser rejält sedan i juni, med sammanlagt 171 miljoner kronor. Hittills i år har bolagen ett resultat som är 411 miljoner kronor bättre än samma tid förra året.

Stadskansliets uppföljningsrapport handlar inte bara om ekonomin, utan går också igenom hur väl staden lyckats med en rad prioriterade mål. Till exempel har förskolekön blivit kortare. Antalet barn som köat längre än fyra månader har minskat från 948 till 378 mellan mars och augusti.

Målet att minska socialbidragsberoendet går det sämre med, tvärtom har antalet hushåll som får stöd ökat hittills i år.

Fotnot:
Totalt har Göteborgs Stad kostnader på nästan 22 miljarder kronor. Intäkterna ligger på ungefär sex miljarder, vilket gör att nettobudgeten hamnar på 16 miljarder kronor.