Över 300 nyckelpersoner träffas. Idag tisdag 6 februari är Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Med anledning av det anordnas konferensen Könsstympning av flickor & kvinnor, som i år har särskilt fokus på bemötande.

Konferensen anordnas av Dialoga (kompetenscentrum om våld i nära relationer), Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland och har som syfte att höja kompetensnivån hos myndigheter, kommunala funktioner och andra som i sitt yrke möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade. Över 300 personer har redan anmält sig.

– Årets konferens har fokus på bemötande. Bland annat ger Amina Ali Mohamad, skolsköterska på Angeredsgymnasiet, en grundläggande föreläsning om kvinnlig könsstympning och vikten av ett gott bemötande, säger Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Viktigt att vara uppmärksam
Det blir också ett panelsamtal med bemötande i fokus, med representanter från RISK Göteborg, Kvinnojouren Borås, Ungdomsmottagningen Angereds närsjukhus och Barnahus Fyrbodal.

– De berättar om hur de arbetar med den här frågan och hur de gör för att upptäcka de som redan är utsatta eller befinner sig i riskzonen.

Stadens ungdomsmottagningar har tagit fram rutiner för arbetet med kvinnlig könsstympning. Rutiner håller också på att tas fram för elevhälsans medicinska insats samt för individ- och familjeomsorgens barn- och ungaenheter.

Kvinnlig könsstympning skäl för asyl
Enligt utlänningslagen kan personer som om de återvänder till ursprungslandet riskerar att utsättas för kvinnlig könsstympning beviljas asyl. Det gäller också om personen genomgått en öppningsoperation i Sverige och därmed riskerar att utsättas för allvarligt våld vid återvändandet. Under konferensen föreläser Migrationsverket om vad som gäller när det gäller kvinnlig könsstympning som skäl för asyl.

En nyligen genomförd skattning visar att drygt 5600 flickor och kvinnor kan vara utsatta för könsstympning i Göteborg.

– Det finns stora behov och mycket att göra, men det pågår också en mobilisering för ett gemensamt arbeta med de här frågorna. Sedan ett par år tillbaka finns ett myndighetsövergripande nätverk på området i staden, där även representanter från civilsamhället ingår. Nätverket syftar till erfarenhetsutbyte och informationsspridning.

Även om mycket finns kvar att göra har utvecklingen gått framåt de senaste åren. Många afrikanska länder där traditionen med kvinnlig könsstympning länge varit stark har genomfört stora kampanjer för att motverka traditionen och väcka uppmärksamhet för frågan på såväl individ- som nationell nivå.

– Det här är en global fråga, så det är viktigt att följa utvecklingen. För Göteborgs del är det särskilt viktigt att vara uppdaterad i kontakten med nyanlända från utsatta områden, så att de får tillgång till rätt hjälp och information.