Nyhetssajten fortsätter. Kommunfullmäktige fattade vid sitt sammanträde 17 maj beslut om att papperstidningen Vårt Göteborg ska sluta ges ut. Beslutet påverkar inte nyhetssajten med samma namn.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 18 oktober 2017 att utgivningen av papperstidningen Vårt Göteborg skulle upphöra från årsskiftet.

Oppositionen med den borgerliga alliansen i spetsen anser att papperstidningens utgifter inte kan försvaras då den inte används tillräckligt mycket av mottagarna.

Ärendet återremitterades

Under behandlingen i kommunfullmäktige 7 december 2017 beslutade fullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen efter yrkande från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

I yrkandet gavs stadsledningskontoret i uppdrag att till Göteborgs Stads pensionärsråd och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor remittera förslaget att lägga ner Vårt Göteborg som papperstidning. Syftet med remissen var att inhämta de båda rådens synpunkter om nedläggningen. De båda tillfrågade råden har besvarat remissen och ställer sig i sina remissvar avvisande till förslaget att upphöra med utgivningen.

Upphör omedelbart

Göteborgs Stads pensionärsråd har i sitt remissvar inför beslutet påpekat att alla äldre inte har råd eller möjlighet att skaffa dator och därför krävt att tidningen skulle vara kvar.

Kommunstyrelsen fattade 2 maj på nytt beslut om att utgivningen ska upphöra och kommunfullmäktige bekräftade alltså beslutet vid sammanträdet 17 maj. Vårt Göteborg upphör omedelbart att ges ut som papperstidning. Beslutet påverkar däremot inte nyhetssajten med samma namn.