Stadsdelsnämnden Biskopsgården har under en följd av år haft en ekonomi i balans. Under 2002 ändrades dock den ekonomiska situationen, när kostnader inom bland annat skola, socialtjänst och omsorger om äldre och funktionshindrade ökade. Underskottet blev åtta miljoner kronor för 2002, och gjorde man inget skulle kostnaderna rusa iväg under 2003.

– Vi har lyckats genomföra anpassningar av stadsdelens kostnader vid rätt tidpunkt. Men, det återstår ett par månader av 2003 och vi har arbete kvar att göra fram till bokslutet för hela år 2003, säger ekonomichef Helene Ramert i Biskopsgården.

I budget 2003 beslutade stadsdelsnämnden att genomföra sex så kallade särskilda handlingsplaner i verksamheterna. Det tuffa målet var att sänka kostnaderna med cirka 40 miljoner kronor på ett år.

Trots detta skulle Biskopsgården få ett underskott på högst sju miljoner kronor enligt budgeten för 2003 på befolkningsramen. Det vill säga de skattemedel som man tilldelas från kommunfullmäktige, totalt 660 miljoner kronor för 2003.

Sänkta kostnader med 40 miljoner

Stadsdelsnämnden Biskopsgården och dess verksamheter har under året anpassat och sänkt sina kostnader på befolkningsramen med cirka 40 miljoner kronor.

De åtgärder som vidtagits är bland annat att lokalytor och antalet lärare inom skolan har anpassats till ett minskat antal elever.

Bättre samarbete

Kostnader för köp av platser på institution har minskats genom att stadsdelen organiserat eget omhändertagande i stadsdelen av exempelvis ungdomar i kris eller riskzon.

Inom äldreomsorgen har man satsat på ett ännu bättre samarbete med sjukhusen när det gäller så kallade färdigbehandlade patienter för vilka stadsdelsnämnden har kostnadsansvar.

Det har inte gått smärtfritt, men ledamöterna i nämnden var trots allt synnerligen nöjda med utfallet och med att Biskopsgårdens ekonomi åter är stabil.

Positiv prognos

Den 18 november fick stadsdelsnämnden en rapport om det ekonomiska utfallet vid oktober månads slut. Den visar på ett plus på 4,7 miljoner kronor. Stadsdelsnämndens prognos för hela år 2003 är därför ett plus på två miljoner kronor.

Bakom siffrorna finns en omfattande information om åtgärder, förändringar, problem och satsningar med mera som återstår att lösa under 2004.