Målet "en stad för alla". Göteborgs Stads integrationsråd har nu formerat sig i fyra arbetsgrupper som ska ta fram nya idéer och redskap för ökad integration. I september ska rådets förslag läggas fram för kommunstyrelsen.

Integrationsrådet tillsattes sedan kommunstyrelsen konstaterat att Göteborg fortfarande inte är ”en stad för alla”. Staden är segregerad, trots många års arbete för en bättre utveckling.

Rådet består av 16 handplockade personer och är tänkt att vara en tankesmedja för ökad integration. Rådet tillsattes i september och hade sitt första möte några veckor senare.

Sexton berättelser
– På det mötet gav vi oss själva i uppgift att skriva ner vår bild av integrationen och samhällgemenskapen i Göteborg. Alltså läget, problemen och hindren, säger landshövding Lars Bäckström, ordförande i rådet.

– De 16 berättelserna samlade vi ihop till en ganska omfattande dokumentation, som vi sedan höll arbetsmöten kring.
22B8.jpg

Därefter har rådet haft ytterligare tre möten och nu har alltså fyra fokusområden utkristalliserat sig och ges varsin arbetsgrupp:

• Övergripande perspektiv. Ordförande Rasoul Nejadmehr, mångkulturkonsulent i Västra Götalandsregionen.

• Boendet och det civila samhället. Ordf Katarina Ahlqvist, VD för Gårdstensbostäder.

• Arbetsmarknaden och vuxenutbildningen. Ordf Lotta Susanne Forsberg, konsult.

• Barn och ungas uppväxtvillkor, särskilt skolan. Ordf Roger Gustafsson, ungdomsansvarig i IFK Göteborg.

Egna analyser
Grupperna ska nu organisera sig och arbeta vidare med respektive område under våren.

– De kommer att göra sina egna analyser och diskutera förslag till åtgärder och insatser, som kommer att redovisas på rådets ordinarie möten, säger Lars Bäckström.

Han räknar med att arbetsgruppernas första idéer och förslag ska kunna presenteras för kommunledningen i september, alltså ett år efter att rådet tillsattes.

– Rådet har ett mycket viktigt uppdrag. Och att kommunen går utanför den ordinarie strukturen och vill arbeta brett och förutsättningslöst är ju ett tecken på att kommunledningen tar frågan på stort allvar, säger Lars Bäckström.

Oberoende roll
– Uppenbarligen är man är beredd att pröva alla tänkbara nya vägar och redskap för att öka den sociala rörligheten, med målet ”en stad för alla.¨

Integrationsrådet lämnade en första avstämning till kommunstyrelsen på måndagen.

– Det blev ett bra samtal, med företrädare för både kommunstyrelsens majoritet och M och FP, säger Lars Bäckström

Han påminner om att rådet har getts en oberoende roll i förhållande till kommunens organisation.

– Vi är alltså inte en del av den kommunala förvaltningen och kan fritt föra fram förslag och rekommendationer utifrån våra olika kompetenser.

Rådets medlemmar får mötesarvoden enligt kommunens reglemente. En halv miljon kronor finns för rådets aktiviteter – seminarier, information och andra kostnader.

Senast våren 2014 ska rådets arbete vara utvärderat.