Göteborgarna har tyckt till. Göteborgarna rekommenderar gärna andra att flytta till Göteborg. Samtidigt finns ett missnöje bland annat när det gäller inflytande, bostadsbrist och trygghet. Det visar en medborgarenkät genomförd av SCB, Statistiska centralbyrån.

2500 göteborgare har i höst haft möjlighet att svara på SCB:s medborgarenkät. Det är en undersökning där slumpmässigt utvalda personer i åldern 18–84 år får svara på en enkät om hur de upplever sin stad och kommunens service.

I Göteborg tog 34 procent av de tillfrågade chansen att lämna sina synpunkter och därmed också bidra till att påverka kommunens verksamhet och service.

– Undersökningen är viktig för oss. Det är än så länge bara andra året vi är med, men den gör att vi kan jämföra oss med andra städer och hjälper oss att identifiera vilka områden vi behöver jobba vidare med och förbättra oss på, säger Christina Ceder, omvärldsanalytiker på förvaltningen för konsument- och medborgarservice.

Rekommenderar andra
Medborgarenkäten är uppdelad i tre huvudgrupper, kommunen som plats att bo och leva på, kommunens verksamheter samt medborgarnas inflytande i kommunen.

I den första delen finns frågor om hur man upplever sin stad och om man vill rekommendera andra att flytta hit – och det gör gärna göteborgaren. Staden får bra betyg när det gäller utbildningsmöjligheter, kultur, fritid och kommersiellt utbud. Betydligt sämre är det när det gäller bostäder och trygghet.

– Det är siffror som stämmer väl med andra storstäder, men inget vi kan slå oss till ro med. Trygghet och bostäder är det som deltagarna anser som allra viktigast, och det är där ligger vi lågt. Enkäten visar också att betydligt fler kvinnor än män upplever otrygghet, säger Christina Ceder.

När det gäller stadens service till sina medborgare ligger Göteborg ungefär på snittet för hela landet. Här får man bra betyg bland annat för hur vatten- och avlopp sköts, kultur samt idrotts- och motionsanläggningar.

Lågt betyg på skola och äldreomsorg
Betydligt sämre är det när det gäller bemötande, tillgänglighet, förskola, skola och äldreomsorg. Göteborg får på en indexskala 44 poäng när det gäller äldreomsorgen, att jämföra med snittet för riket som är 52. För förskolan får Göteborg 56, jämfört med 65 för hela riket.

En intressant förändring från förra året är att Västlänken enligt den här enkäten inte verkar vara en lika viktig fråga längre. Nu sticker istället miljöfrågan ut som central.

– Det här är spännande och i dagsläget vet vi inte vad det beror på utan något som kommer att titta vidare på, säger Christina Ceder.

Små möjligheter att påverka
Precis som i förra årets undersökning får Göteborg låga värden och ligger under snittet när det gäller förtroendet för stadens politiker och tjänstemän och hur medborgarna ser på sina möjligheter att påverka verksamheterna.

– Det här är vi också medvetna om och jobbar vidare med på många fronter. Ett exempel är Göteborgsförslaget som startade i år och där alla invånare kan lämna förslag på en webbsida. De som får fler än 200 röster behandlas av politisk nämnd. Under året har vi fått in 600 förslag, varav 55 gått vidare till nämnd. Men Göteborgsförslaget är så pass nytt att det nog inte har fått något genomslag i den här undersökningen, säger Christina Ceder.

Nu går resultatet från medborgarenkäten ut till alla förvaltningar som ett av flera underlag för utveckling och förbättring av servicen. Medborgarenkäten finns att läsa på SCB:s hemsida.