Ny tjänst inrättas efter revisorskritik. Det systematiska brandskyddsarbetet i Göteborgs Stad ska samordnas med hjälp av en ny tjänst på stadskansliet. Kommunstyrelsen beslutade om nyordningen i veckan, efter kritik från stadens revisorer.

– Vi ska ha en person på plats så snart som möjligt, säger Lars Adrian, chef för Säkerhet och beredskap på stadskansliet, där den nya tjänsten ska inrättas.

Central samordningsfunktion behövs
För ett år sedan lämnade Göteborgs stadsrevisorer en kritisk rapport om brandskyddet för skolor och daghem. Revisorerna påtalade allvarliga brister i kommunikationen mellan de ansvariga nämnderna, lokalförsörjningsnämnden och de olika stadsdelsnämnderna. Revisorerna såg också brister i systematiken i det löpande arbetet, informationen och den interna kontrollen.

Efter revisorernas rapport beordrade kommunstyrelsen en översyn. Nu har stadskansliet tillsammans med kommunens eget försäkringsbolag Göta Lejon kommit fram till att det behövs en central samordningsfunktion.

Enligt lagen om skydd mot olyckor, från 2004, har både fastighetsägaren och den som använder eller hyr en fastighet ansvar för brandskyddet.

Gråzon kring ansvar kan leda till tvister
Idag finns en bred gråzon kring vem som har ansvaret för att åtgärda brister i brandskyddet, köpa in utrustning och annat, något som kan leda till tvister mellan ägare och nyttjare. Den gråzonen ser Räddningstjänsten och Göta Lejon som ett viktigt problem att lösa.

Än är det inte klart hur den nya samordnaren ska arbeta konkret. I beslutet sägs att han eller hon ska ”samordna utbildningar, skapa strukturer, helhetssyn, utveckla rutiner för styrning och ledning, bistå förvaltningarna med metodstöd och följa upp stadens brandskyddsarbete.”

Halva tjänsten finansieras av staten
– Tjänsten ska vara vägledande på strategisk nivå. Alltså inte göra nåt praktiskt brandskyddsjobb själv, men se till att det finns kunskap, systematik och uppföljning ute i organisationen, säger Lars Adrian.

– Vi ska ta fram ett program för hur det ska se ut, i samarbete med Stockholm Stad, som är i ungefär samma situation som vi.

Den nya samordnaren ska även arbeta med att ta fram riskanalyser, vilket gör att halva tjänsten kan bekostas med statliga pengar.