De kinesiska leverantörerna av natursten har tagit till sig de sociala krav som Göteborgs stad ställer. Men fortfarande finns stora brister i arbetsmiljön. Med tygmasker – eller inga skyddsmasker alls – är risken stor för de kinesiska arbetarna att drabbas av stendammslunga. Det visar en undersökning som gjorts av arbetsförhållandena i Kina.

Det var radioprogrammet Kaliber som i april 2006 uppmärksammade den usla arbetsmiljön för de kineser som bröt och bearbetade sten. Sten som sedan hamnade på gator och torg i svenska städer. Framförallt är risken att drabbas av silikos, stendammslunga, överhängande.

Kraven har nått leverantörerna i Kina

Sedan hösten 2006 har fyra svenska kommuner, däribland Göteborg, infört sociala krav i sina upphandlingar av natursten. Nu har förhållandena följts upp av organisationen SwedWatch som besökt fem stentillverkare som levererar till Sverige. Undersökningen är delvis finansierad av Göteborgs Stad.

– Nu har kraven kommit ner till leverantörerna i Kina, åtminstone i första ledet. Men det finns ett stort underleverantörsled och fortfarande är bristerna i arbetsmiljön stora, säger Kristina Bjurling på SwedWatch.

Det är främst i fabrikerna i Fujian-provinsen som risken för stendammslunga är stor. Där bearbetas stenen till exempelvis markplattor, ett arbete som innebär att kvartsdamm sprids i miljön.

– Antingen bör fabrikerna ha utsug och ventilation, eller så måste man använda kvartsdammsmask med särskilda filter. I de fabriker vi besökte var bristerna stora. Ibland fick arbetarna tygmasker när det kom besök – ofta använde de inga masker alls, säger Kristina Bjurling.

Får betala maskerna själva

En del använde mer rejäla halvmasker som vid en kontroll på svenska arbetsmiljöverket underkändes helt.

– De tyckte att man kunde brygga kaffe med filtret.

Vid en dubbelkontroll visade det sig också att arbetsgivarnas uppgifter om att de anställda fick gratis skyddsutrustning inte stämde. I intervjuer med stenarbetarna framkom att de fick betala utsrustningen själva.

– Det saknas också hälso- och säkerhetsutbildningar för de anställda. Det gjordes heller ingen riskbedömning, dokumentation eller medicinska kontroller för att upptäcka silikos.

Enligt Kristina Bjurling har de svenska kraven bidragit till att de kinesiska stenleverantörerna påbörjat ett arbete med att förbättra arbetsmiljön.

– Sverige framstår som ett land som ställer långtgående krav. Vi köper inte så mycket sten men det har ändå effekt eftersom även andra länder också börjar ställa krav.

Inga belägg för barnarbete

Några belägg för att det förekommer barnarbete eller tvångsarbete finns inte. Däremot är arbetsvillkoren ofta tuffa. Övertidsersättning förekommer inte och de arbetar sju dagar i veckan upp till tio timmar om dagen.

I dagsläget värderar Göteborgs Stad inte anbuden efter arbetsmiljökraven. Istället har man infört ett så kallat ”skall-krav”.

– Leverantörerna måste leva upp till de sociala kraven för att vara med och tävla om anbudet.

När vi gör en revision måste de kunna visa att kraven uppfylls, säger Anders Roth, miljöchef på Trafikkontoret.

”Stor omsvängning i branschen”

Importen av sten från Kina har ökat stadigt sedan 1990-talet. Många städer vill använda granitsten när de bygger nya stadsdelar.

– Vi ser att det skett en stor omsvängning i branschen sedan vi började ställa kraven. Det känns väldigt positivt att det finns en mental vilja i alla kedjor i Sverige. Och nu har signalerna nått fram till Kina, säger Anders Roth.

Göteborgs Stad kommer att fortsätta jobba med uppföljningar hos entreprenörer för att säkra spårbarheten av stenen som används.

– Vi jobbar också med att föra vidare en uppförandekod till sista ledet. Vi vill se ett fortlöpande förbättringsarbete hos de kinesiska leverantörerna under flera år, säger Anders Roth.