Men i de flesta fall gör Göteborgs Stad rätt. Göteborgs Stad är både bra och dålig på att jobba mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det visar Amandakommissionens rapport som nu är klar. “I de flesta fallen gör vi rätt och har tillräckligt god kvalitet, det är vi glada för. Men bristerna är förstås väldigt allvarliga för den enskilde och vi måste se till att det inte händer igen”, säger Jeanette Stål, planeringsledare på avdelningen för mänskliga rättigheter.

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen i Göteborg 2018 att tillsätta och samordna en extern kommission som skulle titta på hur Göteborgs Stad jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Bakgrunden till det ärendet är en händelse som uppmärksammades i media kring en flicka som kallades Amanda. Hon blev bortgift med en man i Irak när hon var tolv år, kom tillbaka till Sverige och födde tvillingar vid 13 års ålder. Hon blev av med vårdnaden i en svensk domstol senare. Det var ett ärende med ett flertal brister både från Göteborgs Stads håll, men också andra myndigheter, säger Jeanette Stål.

Bra och dåligt

Utifrån det ärendet fick kommissionen i uppdrag att titta på Göteborgs Stads hantering och samverkan mellan till exempel skola och socialtjänst. Men också hur samverkan fungerar mellan Göteborgs Stad och andra myndigheter som polis, åklagare och hälso- och sjukvård. Vad som fungerar bra och vad som kan vara brister.

Granskningen gjordes under 2019 av Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och Katarina Norberg, docent i pedagogik vid Umeå Universitet.

– De har tittat på ärenden och gjort intervjuer med yrkesverksamma inom staden, med andra samverkande myndigheter och med civilsamhället.

Måste förbättra

Rapporten var klar 27 april och ska behandlas av kommunstyrelsen den 6 maj. En del av bristerna som upptäckts känner Göteborgs Stad till sedan tidigare.

– Det som är nytt i rapporten och som vi framför allt behöver förbättra handlar om uppföljning, att vi inte gör lex Sarah-anmälningar i rätt omfattning, att vi inte gör avvikelsehantering, kritiskt granskar oss själva, gör stickprover i ärenden och följer upp hur vi arbetar.

Något Göteborgs Stad känt till sedan innan, och som kommissionen trycker på, är socialtjänstens förutsättningar.

– Att personalomsättningen är ett problem, att det leder till dålig arbetsmiljö, att folk slutar och att nyutbildade socialsekreterare får ta hand om väldigt svåra och komplexa ärenden.

Goda exempel

Kommissionen upptäckte även saker som Göteborgs Stad är bra på.

– Det är vi glada över, även om kommissionen upptäckt brister som när de händer får stor effekt för de utsatta. Men man säger att i de allra flesta fall så hanterar staden både ärenden och samverkan mellan skola och socialtjänst bra och att arbetet håller hög kvalitet. Det är ett kvitto på att vi gör rätt.

Kommissionen säger också att många satsningar som staden gjort på senare år är bra och behöver fortsätta. Dit hör till exempel resursteam i stadsdelarna, storstadskartläggningen 2018 och att staden nu utreder ett stödcentrum för utsatta.

Rapporten ska spridas till berörda verksamheter inom Göteborgs stad och Amanda-kommissionens rekommendationer ska in i Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023.