Stadsdelsnämnderna är dåliga på att följa upp kvaliteten inom hemtjänsten. Dagens brukarundersökningar ger inte en tillräckligt säker bild. Det framgår av den granskning som stadsrevisionen gjort av hemtjänstens kvalitetsarbete i fyra stadsdelar.

Bakgrunden till stadsrevisionens granskning är kommunfullmäktiges styrning mot att allt fler äldre ska kunna bo kvar hemma. Något som i sin tur leder till en ökad belastning på hemtjänsten och därmed ett större behov av att säkerställa kvaliteten.

Fallstudier i fyra stadsdelar

Fyra fallstudier genomfördes i stadsdelarna Askim, Centrum, Gunnared och Tuve-Säve. Resultatet visar att deras metoder för att följa upp kvalitetsarbetet inte räcker till.

− Resultat från brukarundersökningarna fångar upp de äldres upplevelser av trygghet och inflytande, men säger väldigt lite om de faktiska insatser som hemtjänsten gör för att öka trygghet och inflytande, säger Magnus Gréen, granskningsansvarig revisor.

Bör komplettera uppföljningen

Stadsrevisionen föreslår därför att brukarundersökningarna bör kompletteras med andra typer av uppföljningar och mätningar.

Magnus Gréen ger antalet beviljade promenader som exempel.

− Oftast är man generös med att bevilja promenader, det vill säga att någon följer med från hemtjänsten så att man ska kunna vistas utomhus. Det vet vi. Men det finns ingen till nämnderna redovisad uppföljning av hur många promenader som verkligen har genomförts, säger han.

Avsaknad av mätmetoder

Samma sak gäller arbetet med kontinuitet i förhållande till personal och kontaktpersoner.

− Ambitionen är att brukarna ska få möta så få personer som möjligt, men det finns inga mätmetoder för att ta reda på om kontinuiteten verkligen ökar, säger Magnus Gréen.

Gäller hela Göteborg

Stadsrevisionen drar slutsatsen att samtliga Göteborgs stadsdelar kan vara i behov av bättre kvalitetsuppföljningar.

− Vi har tittat på fyra stadsdelar, men kan med största sannolikhet dra slutsatsen att det här gäller för alla 21 stadsdelarna, säger Magnus Gréen.