”Vi har aldrig sett så fina resultat.” Aktivitetshus Centrum som stödjer människor i sin återhämning från psykisk ohälsa gör ett väldigt bra jobb enligt brukarna. Det visar en färsk brukarrevison där besökarna ger verksamheten rekordhöga betyg för allt från bemötande till lokaler.

– Vi är väldigt glada över brukarrevisionens fina resultat. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Men det visar också på vad vi kan arbeta vidare med, säger Malin Lönegren Mikulic som är gruppchef på Aktivitetshus Centrum.

Brukarrevisionen är genomförd av Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) som är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området.

NSPHiG genomför revisioner på olika enheter och verksamheter inom Göteborgs Stad. Jenny Ahto är samordnare på NSPHiG och en av de som genomförde brukarrevisionen på Aktivitetshus Centrum:

– Vi har aldrig sett ett sådant fina resultat över lag. Alla områden i verksamheten fick grönt betyg, vilket betyder att de flesta tillfrågade är nöjda, säger hon.

Nätverket lyfter även fram utvecklingsmöjligheter i sina revisioner.

– De handlar inte bara om färgresultat. Vi vill hålla igång en process där brukarna får vara med och utveckla verksamheten, säger Jenny Ahto.

Brukarrevisionen är frivillig, anonym och innehåller djupintervjuer med cirka 20 personer. Frågeställningarna tar upp lokaler, trivsel, aktiviteter, information, bemötande och stöttning samt problem och konflikter.

Krävs tillit för att kunna stötta
Malin Lönegren Mikulic tycker den positiva responsen kring lokaler, aktiviteter och information är viktig men framförallt värdesätter hon de höga omdömena som berör hur de arbetar med relationer.

– Vår verksamhet bygger på relationer. Att deltagare upplever tillit och trygghet i kontakten med oss som arbetar här är en grundförutsättning för att vi ska kunna stötta dem i deras återhämtning, säger hon.

Aktivitetshus Centrum är ett av fem kommunala aktivitetshus i Göteborg som alla arbetar med inriktning på återhämtning. Det innebär att man i stället för att fokusera på diagnoser och symtomlindring, utgår ifrån varje individs personliga förutsättningar och vilja till förändring.

– Det är ett förhållningssätt där vi, utan att ge råd eller att tala om hur du bör göra, stöttar individen att hitta sina egna vägar i återhämtningsprocessen.

Ett socialt sammanhang
Många som lider av psykisk ohälsa upplever ett utanförskap. På aktivitetshusen finns meningsfulla aktiviteter, möjlighet att bryta isolering och stöd för att komma vidare till studier och jobb. De sker genom aktiviteter, information, samtal och mycket uppmuntran.

– I slutändan handlar det om att om ingjuta hopp. Det går att ha ett bra liv och återhämta sig, trots allvarlig psykisk ohälsa, säger Malin Lönegren Mikulic.