Underlättar integrationen i byggbranschen. Sedan årsskiftet arbetar 27 av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag efter en gemensam byggprocess. Nu har delar av det skriftliga materialet översatts till engelska. Tanken är att stötta de organisationer som tar in ingenjörer som inte har svenska som modersmål.

− All teknisk dokumentation är översatt på ett sådant sätt att en kollega som redan arbetar inom organisationen ska kunna förklara för den som är ny på arbetsplatsen, säger Linda Renner, som är processledare för den gemensamma byggprocessen (GBP) i Göteborgs Stad.

Bland de förvaltningar och bolag som kan komma att dra nytta av översättningarna märks bland andra Göteborgs Hamn, Kretslopp och vatten och Gryaab. Till exempel kommer några av dem att ta emot praktikanter via GR:s pilotprojekt ”Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer”.

− Att det finns en beskrivning av byggprocessen på engelska är ett stort steg inte bara i Göteborg, utan i Sverige, och det känns kul att vi kan hjälpa till så att fler får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, säger Linda Renner.

Stöd genom egenkontroller
Arbetet med en gemensam byggprocess inom Göteborgs Stad har pågått sedan 2011. Bakgrunden är de oegentligheter som då avslöjades inom stadens organisation, vilket i sin tur ledde till omfattande satsningar på öppenhet och transparens på flera plan.

Idag är GBP framförallt ett stöd för medarbetare och chefer och även en gemensam kunskapsutveckling av byggprocessen.

− Genom egenkontroller och anvisningar får medarbetare och chefer stöd i arbetet med bygguppdrag, säger Linda Renner.

Tydligare uppdrag
Det har bland annat har lett fram till bättre och tydligare uppdragsbeställningar.

− I dag får uppdragstagaren ta del av hela bilden. De får både veta vad de ska leverera och varför. Beställningen består inte bara av ”bygg en kaj”, utan innehåller också information om varför kajen ska byggas, i vilket sammanhang och så vidare, säger Linda Renner och fortsätter:

− Det gör det lättare för uppdragstagaren att bland annat prioritera och fatta beslut under projektets gång,

Ser behov av projektkontor
Hon anser att de har kommit långt i arbetet med den gemensamma byggprocessen. Flera av de så kallade effektmål som sattes upp 2011 är på god väg att uppfyllas.

Samtidigt ser Linda Renner saker som kan utvecklas.

− I större företag har man ofta byggprojektkontor för samordning och kunskapsutveckling. Jag tror att en sådan samordningsfunktion skulle behövas gemensamt för staden, säger hon.