Ny rapport ger samlad bild. Cannabis har blivit den vanligaste ungdomsdrogen i Göteborg. Men okunskapen om den är stor. Nu startar en satsning för att minska missbruket. Avstampet tas i en ny rapport om cannabismissbruket i staden.

Startskottet för satsningen i Göteborg går på tisdagen på Världskulturmuseet. Där samlas cirka 100 personer från socialtjänst, skola och behandlingsverksamheter för att ta del av en ny rapport om cannabisbruket i staden.

Rapporten är en fördjupning och sammanställning av fakta från fyra olika källor, främst de återkommande drogvaneundersökningar som görs i Göteborg.

32B4.jpg
Den 60-sidiga rapporten kan nu fungera som kunskapsunderlag för stadsdelarna i deras arbete med att förebygga användningen av cannabis, som oftast betyder hasch, men även marijuana förekommer.

Samlad bild
– Nu har vi en samlad bild av hur det ser ut i de olika åldersgrupperna, även bland de unga vuxna, tillsammans med en kartläggning av tungt narkotikamissbruk, säger Ulla Kungur, projektledare vid social resursförvaltning.

Drogvaneundersökningen i Göteborg år 2010 visade att nio procent av niondeklassarna använt cannabis någon gång, en ökning med en procentenhet sedan 2007. För gymnasiets årskurs två var ökningen hela fyra procentenheter, från 17 till 21 procent.

Fler pojkar än flickor använder cannabis, både i grundskolan och i gymnasiet.

Oroande är att de som svarar att de använt cannabis ”någon gång under de senaste 30 dagarna” ökade mellan 2007 och 2010. Från två till tre procent i årskurs nio och från tre till fem procent på gymnasiet. Att ha använt cannabis under den senaste månaden brukar ses som ett mått på ett mer frekvent användande.

Värst i Majorna-Linné
Rapporten visar också att det är stora skillnader mellan de olika stadsdelarna. Majorna-Linné, Centrum och Örgryte-Härlanda verkar ha störst problem. Där har 33, 28 respektive 26 procent av gymnasieeleverna någon gång använt cannabis.

Föräldrarnas förhållningssätt till droger kan ha stor betydelse för om barnen prövar droger eller inte. Här syns också tydliga skillnader mellan stadsdelarna. I Majorna-Linné där 33 procent av gymnasieeleverna i årskurs två har prövat cannabis, svarar 32 procent av stadsdelens föräldrar att de också gjort det, någon gång i livet. I Angered är motsvarande siffror 16 respektive sex procent, för Göteborg som helhet 21 respektive 12 procent.

De flesta får tag i knarket via kompisar. I alla fall svarar 62 procent av grundskoleeleverna och 71 procent av gymnasieeleverna att det är så det får tag i drogen. I de här åldersgrupperna är det inte vanligt att köpa narkotika via internet.

Tisdagens samling på Världskulturmuseet är kick-off för en satsning som regeringen lanserade i våras. Den kallas Trestad2 och har som mål att minska cannabisbruket i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Varje stad får fyra miljoner kronor till arbetet.

Börjar med tobak
Regeringens satsning kan ses som ett försök att ”stämma i bäcken” mot övriga Europa, medan möjligheten fortfarande finns. Trots allt är användningen av cannabis relativt liten i Sverige jämfört med många andra länder i Europa. I Frankrike och Tjeckien har runt 40 procent av 16-åringarna prövat cannabis. Och i vissa länder finns krafter som vill liberalisera narkotikalagarna.

– I Göteborg ska det förebyggande arbetet inriktas på metodutveckling med föräldrastöd, bland annat ett projekt om kopplingen till tobak. För ofta är cigarretter inkörsporten till cannabis, säger Ulla Kungur.

– Vi ska informera och påverka i skolor och föräldragrupper och försöka visa den här kopplingen.

Målgruppen är föräldrar till barn i 10-13-årsåldern. Konceptet bygger på tidigare forskning som dels visar på ett starkt samband mellan tobak, alkohol och cannabis och dels på ett starkt samband mellan föräldrars attityder och deras ungdomars beteende. Metoden kommer att utvärderas av forskare vid Örebro universitet.

Har blivit billigare och mer beroendeframkallande
Satsningen innebär också att utbilda olika yrkeskategorier som möter barn och unga, bland annat i samtalsmetodik och fakta om cannabis.

En orsak till att cannabis blivit vanligare på senare år är att priserna har sjunkit. Faktum är att priset på hasch i Sverige har halverats sedan 1988. Idag kostar ett gram hasch 60–125 kronor. Ändå är den cannabis som används idag mer förädlad, vilket gör den starkare och mer beroendeframkallande än tidigare.