Kvinnor har betydligt sämre hälsa än män och Göteborg fortsätter att vara en delad stad. Fortfarande är det inom det sociala området man hittar några av de största hoten mot en hållbar utveckling. Det är stadskansliets slutsats i den så kallade Samhällsbilagan, som är en del av underlaget för 2006 års budgetbeslut.

För tredje året i rad har Göteborgs stadskansli sammanställt en stor mängd offentlig statistik kring ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer.

Syftet är att inför kommande års budgetbeslut ge politikerna en samlad bild av Göteborgssamhällets utveckling när det gäller långsiktiga trender och förlopp.

Segregerad stad

I årets Samhällsbilaga konstateras att det fortfarande finns stora grupper av människor vars tillvaro präglas av utanförskap och otrygghet. Inte minst kvinnor är en utsatt grupp.

– Vi ser en kraftigare ohälsoökning bland kvinnor än bland män. Bland annat har den ökande andelen kvinnor som drabbas av lungcancer, ofta som resultat av rökning, slagit igenom i orsaksstatistiken, säger Hans Wrenne, planeringsledare på enheten för välfärd och utbildning.

Allvarligt är också det faktum att Göteborg är en tydligt segregerad stad.

– Problemet har inte uppstått nu, men i årets samhällsbilaga har vi valt att lägga fokus på det segregerade perspektivet. En delad stad är inte en långsiktigt hållbar situation, säger Hans Wrenne.

Fortsatt tillväxt

Den ekonomiska utvecklingen är däremot fortsatt positiv. Göteborg är alltjämt är en stark tillväxtkommun.

– Den bild vi har av den ekonomiska dimensionen är till och med något mer gynnsam än tidigare år, säger Jan Kaaling, chef för stadskansliets storstadsutvecklingsgrupp.

I Samhällsbilagan påpekas också att göteborgarna blir fler. Bland annat beror det på att antalet födda ökar stadigt. Efter en bedömning gjord på förra årets tre första kvartal räknar man med att födelsenettot för 2004 överstiger inflyttningsnettot, vilket inte har hänt sedan babyboomens dagar kring 1990.

Fokus på grönområden

Av miljöproblemen ger stadskansliet en mer blandad bild. Koldioxidutsläppen per invånare är förhållandevis höga jämfört med andra nordiska städer och energiförbrukningen stor.

– Fortfarande är klimatfrågorna det stora miljöproblemet. Men i år har vi även haft mer fokus på mark och närhet till grönområden, säger Katrina Folland, planeringsledare på stadskansliet.

Alla göteborgare har tillgång till ett strövområde inom tre till fem kilometer från bostaden. I de centrala delarna saknas dock tillgång till mer bostadsnära promenadområden.

Dessutom är andelen skyddad natur stor i Göteborg. Den ökar efterhand när nya naturreservat bildas.