Teckenspråksforum, medborgarkontoret för döva och teckenspråkiga i Majorna, går nu ut med en informationskampanj bland myndigheter och förvaltningar i Göteborg. ”De dövas behov måste bli bättre kända”, säger Petra Nilsson, informatör.

Teckenspråksforum är en kommunal verksamhet inom social resursförvaltning och finns på Karl Johansgatan. Det fungerar som ett medborgarkontor för döva.

Hit kan man vända sig om man behöver personlig service såsom till exempel hjälp att ringa och boka om en tandläkartid, försäkringsärenden, polisanmälningar eller att få ett brev med snårig byråkratisk text översatt till teckenspråk.

”Teckenspråk har annan grammatik än svenska

Även hörande kan använda medborgarkontoret om man har frågor om teckenspråk, vill göra studiebesök eller få hjälp att hitta andra verksamheter för döva.

Det är lätt att glömma bort att döva har teckenspråk som sitt första språk och inte svenska. Skriven svenska är ett inlärt andraspråk som man måste lära sig utan att höra hur det låter. Därför kan döva ha svårare att ta till sig samhällsinformation på svenska.

– Teckenspråket är annorlunda uppbyggt och har en annan grammatik än svenska, säger Petra Nilsson.

Kan arbeta mer utåtriktat

Teckenspråksforum har under våren anställt ytterligare en informatör på halvtid för att kunna bredda verksamheten mer.

– Vi har länge funderat på att utöka vår verksamhet men har inte haft personalresurser förens nu. Nu kommer vi att arbeta mer utåtriktat än tidigare och söka upp tjänstemän ute i stadsdelarna för att informera om döva och teckenspråk, säger Annika Heidlund, informatör på Teckenspråksforum.

– Det råder en okunskap om den här gruppen och deras språktillhörighet. Teckenspråk är deras första språk och kan inte ersättas med skriven svenska. Det kan fungera som ett tillfälligt hjälpmedel men inte som enda kommunikation. Vårt mål är att öka kunskapen hos allmänheten för att indirekt underlätta för döva att fungera i samhället, säger Annika Heidlund

Myndighetspersoner måste förstå behoven

Fokus bör ligga på språket och information, mer än på en funktionsnedsättning.

– Döva kan beställa tolkhjälp från tolkcentralen, men det går inte i alla situationer. Därför är det viktigt att myndighetspersoner förstår vilka behov döva har när de kommer till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket, säger Petra Nilsson.

Teckenspråksforum är öppet för alla som har frågor om döva och teckenspråk.