Sedan ett år tillbaka är sju regionala samordnare anställda i Göteborg med uppgift att samordna det förebyggande arbetet mot alkoholmissbruk och narkotika i sina stadsdelar. ”Vi fungerar ungefär som en kopplingscentral mot droger”, säger Stefan Ström, samordnare för de centrala stadsdelarna.

Drogsamordnarna arbetar utifrån Göteborgs Stads handlingsplan för det drog förebyggande arbetet. De skall fungera som en resurs för stadsdelarna, samverka med olika verksamheter och försöka skapa en tydlig riktning och struktur på det drogförebyggande arbetet i sina regioner.

Målgruppen är i första hand unga under 20 år och det handlar om att skjuta upp alkoholdebuten och skapa en narkotikafri uppväxt.

Samsyn viktigt

Ulla Kungur, Stefan Ström och Laine Andréasson är samordnare i Väster, Centrumregionen respektive Nordost. De menar att det finns många bra förebyggande verksamheter i Göteborg men att det ibland saknats ett övergripande perspektiv.

– Att lägga mycket tid på att verka för en samsyn och samverkan är oerhört viktigt i mitt arbete, säger Laine Andréasson.

Kan vi arbeta på en bred front så ökar våra möjligheter att påverka barn och ungas attityder i frågor som rör alkohol och narkotika.

Samordnarna försöker också motivera och inspirera till förebyggande arbete genom att sprida goda exempel, mobilisera och utbilda föräldrar och övriga vuxna, erbjuda föreläsningar och arbeta för en hälsofrämjande skola.

Skolsatsning

Som ett resultat av samordnarnas arbete har nyligen en generell satsning i Göteborgs skolor inletts där skolpersonal erbjuds metodprogram för hur man skall jobba drogförebyggande. Cirkelledare utbildas också för att starta föräldragrupper. Flera hundra personer har redan anmält sig.

– Det finns ett stort sug efter tydliga verktyg och program bland skolorna, menar Stefan Ström. Syftet med satsningen är att få igång ett långsiktigt drogförebyggande arbete i grundskolor med fokus på årskurs 6–9 men också i gymnasier.

Bjud inte!

Flera studier visar att det finns ett klart samband mellan föräldrars bjudvanor och barnens alkoholkonsumtion.

De barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar har en högre alkoholkonsumtion och är mer frekvent berusade.

– Att nå ut med just det budskapet till föräldrar är nog det viktigaste med mitt arbete, menar Ulla Kungur. Men känns det inte tröstlöst att försöka jobba mot droger när de så lätt förs in via utlandet och blir allt billigare?

– Nej, tvärtom! Det är ju nu vi verkligen behövs, säger Laine Andréasson.

Fotnot:
Vill du komma i kontakt med samordnarna eller läsa mer om hur de jobbar i sina stadsdelar? Gå in på länken nedan.