Stor enkät till unga i Göteborg. Just i detta nu sitter en stor andel av Göteborgs niondeklassare i grundskolan och andraårselever på gymnasiet och fyller i en diger enkät om sina erfarenheter av olika droger. Liksom andra elever i deras ålder gjorde för tre, sex och nio år sedan, och fram i oktober, när statistiken är sammanställd, får vi bland annat svaret på om alkoholkonsumtionen fortsätter minska och cannabisen öka.

– Det vi är mest oroliga för är ju om rökningen av cannabis fortsätter öka. Att allt färre unga dricker alkohol är ju i sig glädjande, men frågan är om den bara ersatts av cannabis? säger Ulla Kungur på social resursförvaltning.

Det är hon som har den digra uppgiften att sammanställa statistiken över hur Göteborgs skolevers droganvändning ser ut och har förändrats över tid. Först ska dock samarbetspartnern CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, scanna in de drygt 10.000 enkäter som fylls i under veckorna tio till tolv på skolorna runt om i Göteborg.

– I år blir det extra intressant eftersom i princip alla Västra Götalands 49 kommuner gör samma undersökning samtidigt, så vi får ännu mer fakta att jämföra och utgå ifrån i vårt fortsatta arbete med att motverka droganvändning, säger Ulla Kungur.

Var femte har testat narkotika
Enkäterna går ut till alla klasser i årskurs 9 på grundskolan och år två på gymnasiet, i såväl kommunala som fristående skolor, och eftersom det i Göteborg är fjärde gången man genomför undersökningen, med treårs-intervall, kan man efterhand avläsa allt tydligare trender.

Vid den senaste undersökningen, som gjordes 2010, visade det sig till exempel att allt fler göteborgsungdomar avstår helt från alkohol. 58 procent av eleverna i nian och 80 procent av eleverna i gymnasiet år två uppgav att de någon gång konsumerat alkohol, en stadig minskning från 2004, då siffrorna var 70 respektive 88 procent.

Samtidigt uppgav 10 procent av grundskoleeleverna och 22 procent av gymnasisterna att de någon gång testat narkotika, i princip synonymt med cannabis. Siffran för de yngre var oförändrad jämfört med 2007 medan andelen elever i gymnasiet som någon gång använt narkotika ökat med 3 procentenheter.

Vuxna måste ta debatten
– I ett nationellt perspektiv är narkotikaanvändningen större i storstäderna och därför ingår vi sedan ett par år tillbaka i ett projekt kallat Trestad2, ihop med Stockholm och Malmö. Där arbetar vi bland annat med att utbilda vuxna som arbetar med ungdomar, så att de kan ta diskussionen och vara pålästa när de möter ungdomars numera ganska vanliga argument, till exempel att cannabis skulle vara en ofarligare drog än alkohol, säger Ulla Kungur.

Projektet riktar sig också till så unga barn som elever i årskurs fyra i grundskolan, för att motverka tidig tobaksdebut.

– Det finns en väldigt stark koppling mellan tobaksrökning och cannabisbruk, så kan man stoppa rökningen är mycket vunnet, säger Ulla Kungur.