Bäst siffror bland stadsdelarna i årets enkät. Västra Hisingen har högst reslutat vad gäller engagemang bland medarbetarna, de upplever också att de får bäst kommunikation och är de mest nöjda jämfört med övriga stadsdelar. Det visar årets medarbetarenkät.

Stadsdelen Västra Hisingen består av områdena Biskopsgården och Torslanda och det ligger nära till hands att tänka sig att det som hänt där på senare tid påverkar medarbetare och chefer. Det hindrar ändå inte stadsdelen att visa upp det bästa resultatet bland alla stadsdelsförvaltningar i staden.

Positiv utveckling också i brukarenkäterna
Stadsdelsdirektör Torleif Larsson ger cheferna och medarbetarna i stadsdelen beröm för resultatet.

– De höga siffrorna är ett resultat av det arbete som våra chefer har bedrivit tillsammans med sina medarbetare, säger han.

En utgångspunkt för arbetet, menar Torleif Larsson, har naturligtvis varit resultatet på föregående enkät, som man jobbat med systematiskt. I Västra Hisingen har man också haft en positiv utveckling av resultaten på brukarenkäterna.

– Det här hänger självklart ihop och den gemensamma nämnaren bakom resultaten är det stora engagemanget bland alla som jobbar i förvaltningen.

En sammanvägning av ett antal frågor
Enkäten skickades ut till medarbetare och chefer under januari och februari och har förutom i stadsdelsförvaltningar även besvarats i fackförvaltningar och bolag.

På tre sammanfattande index som mäter engagemang, kommunikation och nöjdhet har stadsdelen höjt sig ett antal enheter sedan enkäten senast skickades ut, 2012.

Indexen räknas fram genom en sammanvägning av ett antal frågor. På indexen för engagemang (Hållbart medarbetarengagemang) ökade indexet från 77 till 80. Nöjdheten visar på index 59 och är fyra enheter bättre än senast.

70 procent svarade
Kommunikationsindexet är nytt för i år men kan ända jämföras med förra enkäten om man ställer samman samma frågor som handlar om hur man upplever att kommunikationen fungerar i arbetsgruppen, om man känner att chefen är tydlig, att man blir lyssnad på och att idéer tas tillvara med mera.

Då visar resultatet 73 jämfört med 69 för 2012. Svarsfrekvensen i Västra Hisingen är 70 procent. Också det är över snittet i staden.