”Vi har genomfört allt vi lovade”. För ett år sedan, i mars 2018 utlovade stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen tillsammans med polisen en rad insatser för att öka tryggheten i Biskopsgården. Men hur har det gått? Det presenterar stadsdelen och andra aktörer på tre invånardialoger den 10–12 april. 

I samband med mötena kommer Västra Hisingen gå ut med mer detaljerad information om insatserna, men Anna Lindeborg som är en av stadsdelens två trygghetssamordnare kan redan nu berätta att alla de utlovade åtgärderna har gjorts.

– Det vi kan säga nu är att vi genomfört allt som vi lovade. En sak som skiljer vårt löfte från medborgarlöften i andra stadsdelar är att vi har med fler aktörer – förutom stadsdelen och polisen är också Kriminalvården, Bostadsbolaget, Räddningstjänsten och Ambulanssjukvården SU med, säger hon.

Uppskattade trygghetsvärdar
Bostadsbolagets har medverkat genom att anställa ett antal trygghetsvärdar, som också kommer att vara med och berätta om sitt arbete på dialogmötena.

– De rör sig i områdena kring Bostadsbolagets fastigheter i Norra Biskopsgården, och har fått väldigt positiv respons från dem som bor där, säger Anna Lindeborg.

Kriminalvården är med
Kriminalvårdens del i löftet är att de utvecklat sitt samarbete med Västra Hisingens socialtjänst när intagna kommer ut från anstalterna. Samarbetet är en del av ett pilotprogram som Brottsförebyggande rådet (Brå) utvärderar. Syftet är att flera aktörer i samverkan ska ta ett större ansvar för att de som kommer ut inte ska återfalla i en kriminell livsstil.

– Det handlar bland annat om att anstalterna hör av sig till oss i ett tidigare skede, så att vår personal som arbetar med att stödja personer som vill lämna kriminaliteten bakom sig får bättre förutsättningar, säger Anna Lindeborg.

Stöttar med kontakter
Det stadsdelsförvaltningens personal kan hjälpa före detta kriminella med är till exempel att få praktikplatser, söka jobb eller komma i kontakt med föreningar för idrott eller andra aktiviteter. Eller – allra helst – att flytta någon annanstans.

– Mycket av arbetet handlar om att motivera dem att inte komma tillbaka hit eftersom risken för återfall är mycket högre om man flyttar tillbaka till samma område där man var verksam som kriminell, säger Anna Lindeborg.

Satsar på unga
Ett av de löften som stadsdelsförvaltningen gav var att ge mer stöd till barn och unga som riskerar att hamna i gängkriminalitet. Det har man gjort genom satsningen Ung i Västra Hisingen, som startade i början av året och bland annat innebär att sex stycken ungdomssekreterare rekryterades. De arbetar uppsökande för att förebygga kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa bland unga mellan 12 och 25 år.

Har startat invånarråd
Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen har också startat ett invånarråd med nio personer med olika ålder och bakgrund från olika delar av Biskopsgården som regelbundet träffar personal från stadsdelen och polisen. Det är invånarna som sätter agendan för vad som tas upp och under de fyra möten som hittills hållits har samtalen handlat mycket om trygghetsfrågor, men också om exempelvis trångboddhet.

– Tanken är att rådet ska fungera som en kritisk vän till stadsdelsförvaltningen och polisen. Vi tycker att det fungerar bra – det är högt i tak och invånarna ställer kritiska frågor, men det är respektfull åt båda håll. De som är med är engagerade i området och vill vara med och bidra, säger Anna Lindeborg.

Invånardialogerna hålls den 10 april på Friskväderstorget, den 11 april på Länsmanstorget och den 12 april på Vårväderstorget, klockan 15–18.