Två projekt för ökad boendemedverkan i Hammarkullen beviljades på torsdagen 1,7 miljoner kronor av Strukturfondsdelegationen för URBAN II i Göteborg. Sammanlagt fem projekt beviljades medel.

Ett av projekten i Hammarkullen vill skapa en mötesplats för olika generationer. Den äldre generationen ska dela med sig av sina erfarenheter till de yngre för att motivera dem till studier och arbete. Den unga generationen, i sin tur, ska stödja och underlätta för att de äldre ska bli mer delaktiga i samhället.

– Många unga behöver vägledning, säger Halime Kadiri, ansvarig för projektet. Samtidigt är det många äldre som sitter helt isolerade i sina lägenheter. Dessa har mycket att berätta och ge av sin livserfarenhet till de yngre.

– Projektet handlar om att hitta metoder så att de äldre och yngre generationerna skall träffas och lära av varandra, säger Halime vidare.

2002 till 2006

URBAN II är ett EU-projekt som pågår parallellt i ett sjuttiotal städer runt om i Europa fram till 2006. Göteborg är enda svenska stad som deltar. Syftet är att förbättra ekonomiska och sociala förhållanden i de områden som ingår i projektet.

De första delprojekten i Göteborg, startade i maj 2002. De drivs huvudsakligen av personal i de olika stadsdelsförvaltningarna, men det sker också ett brett samarbete med olika utbildningsorgan och ideella organisationer.

Bra resultat hittills

Enligt Martin Dahl, programledare för URBAN II i Göteborgs Stad, fungerar de först startade projekten inom URBAN II bra och han vill idag särskilt lyfta fram projekten i Hammarkullen.

– Ibland kan de olika projektägarna få problem med EU-byråkratin, men då får de hjälp från URBAN II-sekretariatet, säger Martin Dahl som ser ljust på framtiden för projekten inom URBAN II.

URBAN II Göteborg omfattar delar av stadsdelarna Gunnared, Lärjedalen och Lundby.

Övriga projekt som beviljats medel genom URBAN II:

  • Ökad trygghet i Hammarkullen. (SDF Lärjedalen).
  • Öka intresset för naturvetenskapliga studier bland ungdomar med utländsk bakgrund. Förstudie. (Göteborgs universitet; institutionen för geovetenskaper).
  • Stöd till eleverna i Bjurslätts-, Rambergs- och Toleredsskolan. (SDF Lundby och Göteborgs folkhögskola, föräldrar, föreningar och företag).
  • Höja attraktiviteten i Backa industriområde genom restaurering av en skans. (SDF Backa som tillsammans med företag).