Nu förbereds nya satsningar för att bryta utanförskapet och segregationen i storstäderna. Inom Göteborgs stad har två förstudier inletts med hjälp av pengar från Europeiska socialfonden. Tanken är att nya samverkansformer ska leda till insatser som gynnar tillväxt, sysselsättning och trygghet.

Europeiska socialfonden har beviljat närmare två miljoner kronor till förstudierna – ett arbete som pågår fram till april nästa år. Syftet är att undersöka förutsättningar för olika typer av samverkan inom områdena sysselsättning, integration och stadsutveckling.

En fortsättning på storstadssatsningen

– Det här är en fortsättning på storstadssatsningen. Sedan 2000 har Göteborgs stad ett lokalt utvecklingsavtal med staten som handlar om att bryta utanförskapet. Arbetet med förstudierna ska så småningom leda till insatser som stärker människors position på arbetsmarknaden, säger Pia Borg, planeringsledare på stadskansliet.

Nuvarande utvecklingsavtal med staten omfattar perioden 2008-2010 och fokuserar på tillväxt, arbete, utbildning och trygghet. Det är inom dessa områden man nu försöker hitta konkreta strategier.

Den ena av förstudierna fokuserar på kompetensutveckling för de yrkesgrupper som arbetar med människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ledorden är värdegrund, förhållningssätt och mångfald.

Samverkan som är svår att få till

Utbildningsinsatserna ska också ge ökad kunskap om samverkan mellan myndigheter och mellan offentliga och privata aktörer – en samverkan som visat sig vara svår att få till.

– Det är viktigt att titta på oss själva med kritiska ögonen och förfina våra metoder och arbetssätt. De insatser som görs för att hjälpa människor ska också ge resultat. Därför är det viktigt att det finns en samsyn mellan de olika aktörerna, säger Pia Borg.

Den andra förstudien handlar om människor som har svårast att få jobb, i synnerhet unga vuxna och personer med utländsk bakgrund. Ofta har de blivit långtidsberoende av försörjningsstöd och i många fall finns bakomliggande faktorer som komplicerar situationen, exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa.

Ska hitta lösningar tillsammans

– Vi ska bland annat titta på om det finns lagliga förutsättningar för kommunen att bedriva verksamheter som ger den här gruppen meningsfull sysselsättning, säger Pia Borg.

Även här ligger tyngdpunkten på samverkan mellan olika aktörer i samhället. Tanken är att myndigheter ska hitta lösningar tillsammans med aktörer från den privata och ideella sektorn.

Två projektledare håller just nu på att rekryteras för att leda arbetet med förstudierna. Projektgruppen består av representanter från Göteborgs Stad, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och polisen.

– I arbetet deltar vill vi också ha med personer från näringslivet och den sociala ekonomin, säger Pia Borg.